/ Главная / Законодательство / Законы Украины
 

Notice: Undefined variable: banner in /home/sites/ua-tenders.com/.data/tpl/header1.php on line 246

Notice: Undefined variable: banner in /home/sites/ua-tenders.com/.data/tpl/header1.php on line 247
Авторизация
логин
пароль
Забыли пароль ?Регистрация...
Логин:
Пароль:
Внимание Тендеры !
Узнайте свои ошибки при участии в тендерах
Экспресс-Тендер по временному положению.

Законы Украины

Закон України від 01.12.2006 N 424-V

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з
питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 9, ст.67 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами  N 1506-VI ( 1506-17 ) від 11.06.2009, ВВР, 2009, N 45, ст.691;  N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 11, ст.75;  N  222-VIII (  222-19 ) від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, ст.158 }

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг задержавні  кошти"  (  1490-14  ) (Відомості Верховної Ради України,2000 р.,  N 20,  ст.  148;  2003 р.,  N 14,  ст. 98; 2004 р., N 5,ст. 27,  N 8,  ст.  67, N 13, ст. 181; 2005 р., N 4, ст. 103, N 5,ст. 110, N 11, ст. 198, N 31, ст. 420; 2006 р., N 14, ст. 118):

1) у тексті Закону  слова  "уповноважений  орган",  "відкритіторги", "Спеціальна контрольна комісія  з  питань  державнихзакупівель при Рахунковій палаті" та  "торги  із  зменшенням  ціни(редукціон)" у всіх відмінках  замінити  відповідно  словами"Антимонопольний комітет України",  "відкриті торги із  зменшеннямціни",  "Міжвідомча  комісія  з  питань  державних  закупівель" та"редукціон"  у  відповідному  відмінку,  а слова "Міністерствоаграрної політики України" в усіх відмінках виключити;

2) у статті 1:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"підприємства - державні, казенні, комунальні підприємства тагосподарські товариства,  в яких державна  або  комунальна  часткаакцій (часток, паїв) перевищує 50  відсотків,  їх  дочірніпідприємства,  а також підприємства,  господарські  товариства,  устатутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним,казенним,  комунальним підприємствам та господарським товариствам,в  яких  державна  або  комунальна  частка  акцій  (часток,  паїв)перевищує 50 відсотків (далі - підприємства)".

У зв'язку з  цим  абзаци  третій - двадцять  восьмий  вважативідповідно абзацами четвертим - двадцять дев'ятим;

в абзаці четвертому  слова  та  цифри  "державні,  казенні,комунальні  підприємства  та  господарські  товариства, в якихдержавна  частка  акцій  перевищує  50  відсотків" замінити словом"підприємства";

в абзаці  шостому  слова  та  цифри "державних, казенних,комунальних підприємств та  господарських  товариств,  в  якихдержавна частка акцій перевищує  50  відсотків"  замінити  словами"Аграрного фонду,  Державного та місцевих фондів енергозбереження,кошти установ чи організацій,  створених в  установленому  порядкуорганами  державної  влади,  органами  влади Автономної РеспублікиКрим чи органами місцевого самоврядування, кошти підприємств";

в абзаці сьомому  слова  "особа,  що  проживає  на  територіїУкраїни" виключити;

в абзацах восьмому та дев'ятому слово "самих" замінити словом"таких";

абзац одинадцятий  доповнити  словами  "відповідно  до  цьогоЗакону";

абзаци сімнадцятий та двадцять перший виключити;

в абзаці двадцять третьому слово "дві" замінити словом "три";

в абзаці двадцять дев'ятому:

після слова "запиті" доповнити словом "(оголошенні)";

слова "при  проведенні процедури редукціону" замінити словами"у випадках, передбачених цим Законом";

3) текст статті 2 викласти в такій редакції:

"1. Цей Закон  застосовується  до  всіх  закупівель  товарів,робіт  і послуг,  що повністю або частково здійснюються за рахунокдержавних коштів,  за умови,  що вартість предмета  закупівлі  длятовару (товарів), послуги (послуг) становить  або  перевищує20 тисяч гривень, а для робіт - 50 тисяч гривень.

Дія цього  Закону  не  поширюється  на  закупівлі  товарів  іпослуг, які  здійснюються  підприємствами  оборонно-промисловогокомплексу.

2. Умови здійснення  процедур  закупівель  товарів,  робіт  іпослуг  за  рахунок  державних  коштів  можуть встановлюватися абозмінюватися  виключно  цим  Законом  та виключно у випадках,передбачених цим Законом.

Зміни до  цього  Закону  повинні бути офіційно оприлюднені до15 серпня року, що передує новому бюджетному року.

3. Процедури закупівлі, передбачені цим  Законом,  незастосовуються у випадках, якщо предметом закупівлі є:

централізоване водопостачання та водовідведення;

централізоване постачання теплової енергії;

поштові послуги, а також поштові марки та марковані конверти;

товари, роботи і послуги, закупівля  яких  здійснюєтьсязамовниками, розташованими за межами України;

телекомунікаційні послуги,  в  тому  числі  щодо трансляціїрадіо- та  телесигналів  (за винятком послуг мобільного зв'язку таІнтернет-послуг);

користування залізничними коліями;

товари, роботи чи послуги,  які у зв'язку  з  їх  спеціальнимпризначенням становлять державну таємницю;

послуги з транспортування  нафти  і  нафтопродуктівтрубопроводами;

послуги з  транспортування  природного і нафтового газутрубопроводами та його розподілу;

послуги з транспортування інших речовин  трубопровіднимтранспортом;

електрична енергія, її передача та розподіл;

послуги з управління повітряним рухом;

послуги з обслуговування та аварійного  ремонту  транспортнихзасобів, що надаються за межами України;

послуги з  авіаперевезення  офіційних  державних,парламентських, урядових, дипломатичних делегацій;

дорогоцінні метали та  каміння,  закупівля  яких  регулюєтьсявідповідними законами України;

продукція харчової промисловості, кормові культури, пальне тапослуги для безпосереднього здійснення виїзних гастрольних заходівтворчих  колективів  та  виконавців,  які  проводяться за рішеннямцентрального  органу  виконавчої  влади,  що здійснює державнуполітику  у  сфері  культури,  виключно  на  період проведення цихгастролей;

послуги з продовження строку оренди засобів зв'язку;

послуги банків з приймання комунальних платежів  таобслуговування поточних рахунків;

послуги, закупівля  яких  проводиться  державними банками приздійсненні ними банківських операцій відповідно до Закону  України"Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 );

послуги з оформлення вантажних митних  декларацій,  якінадаються Державною митною службою України;

послуги з видачі сертифікатів про походження товарів;

ядерне паливо,  неопромінені  паливні  елементи  (твели)  дляядерних реакторів;

послуги, закупівля  яких  здійснюється  з  метою забезпеченнявиконання  державного  бюджету  в  частині  здійснення державнихзапозичень, обслуговування і погашення державного боргу;

товари і  послуги,  безпосередньо  пов'язані  з  розробленнямдизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот і монет;

природний газ, який використовується  газотранспортнимипідприємствами  для забезпечення технологічних та інших виробничихпотреб цих підприємств;

товари, роботи і послуги,  що закуповуються безпосередньо дляпланового ремонту ядерних  реакторів  у  порядку,  визначеномуМіжвідомчою комісією з питань державних закупівель.

4. Забороняється  укладання договорів, які передбачаютьвитрачання державних коштів, та/або оплата розпорядником державнихкоштів  товарів,  робіт  і  послуг  до/без  проведення процедур,передбачених цим Законом, крім випадків, передбачених цим Законом.

5. У  разі  якщо  предметом  закупівлі  є  продукція харчовоїпромисловості,  лікарські засоби і вироби  медичного  призначення,пальне,  послуги  з  організації гарячого харчування,  транспортніпослуги,  послуги  з  ремонту,  а також сировина, матеріали,комплектуючі вироби,  необхідні  підприємствам  для  виробництватоварів,  замовник на період проведення  процедури  закупівлі  маєправо для поточних потреб здійснити закупівлю необхідного предметазакупівлі без застосування процедур  закупівлі,  передбачених  цимЗаконом,  на суму коштів,  яка не перевищує 10 відсотків загальноїочікуваної вартості предмета  закупівлі,  про  що  протягом  трьохробочих днів повідомляє Антимонопольний комітет України,Міжвідомчу комісію  з  питань  державних  закупівель  та  Тендернупалату України.

Положення, передбачені абзацом першим  цієї  частини,  незастосовуються  при  проведенні  замовником  наступної процедуризакупівлі щодо такого самого предмета закупівлі.

6. Підприємства здійснюють закупівлю товарів,  робіт і послугза рахунок коштів Державного бюджету України,  бюджету  АвтономноїРеспубліки  Крим  та  місцевих  бюджетів  на  загальних  засадах упорядку, визначеному цим Законом.

Склад тендерного  комітету  підприємства  призначаєтьсякерівником органу державної влади,  що  здійснює  функції  зуправління майном підприємства чи  через  який  (керівника  якого)спрямовується (координується) діяльність  центрального  органувиконавчої влади, що здійснює ці функції.

Закупівля підприємствами товарів,  робіт і послуг за  рахунокінших державних коштів здійснюється з урахуванням  такихособливостей:

1) підприємства  для  закупівлі  товарів,  робіт і послугзастосовують  цей  Закон у разі,  якщо вартість предмета закупівлідля товару (товарів),  послуги (послуг)  становить  або  перевищує50 тисяч гривень, а для робіт - 400 тисяч гривень;

2) підприємства  можуть  здійснювати закупівлю шляхомзастосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) щодотоварів,  робіт і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, таза умови,  що вартість предмета закупівлі не перевищує  100  тисячгривень  у  разі закупівлі товарів і послуг та 500 тисяч гривень уразі закупівлі робіт;

3) підприємства можуть здійснювати закупівлю товарів, робіт іпослуг,  пов'язаних  з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуаційтехногенного  та  природного  характеру, наслідків аварій навиробництві, транспорті та  об'єктах  атомної  енергетики  беззастосування  процедур  закупівлі,  передбачених  цим  Законом,  упорядку,  визначеному  Міжвідомчою  комісією  з  питань  державнихзакупівель;

4) на підприємства не поширюються  норми  цього  Закону  щодозатвердження та оприлюднення річного плану закупівель;

5) підприємства мають право у порядку, визначеному статтею 14цього Закону,  отримати відповідний висновок на перелік  продукції(товарів,  робіт,  послуг)  на рік або на інший період,  закупівлюякої планується здійснити шляхом застосування процедури закупівлі,передбаченої статтею 33 цього Закону;

6) підприємства у  разі  закупівлі  для  виробничих  потребсировини,  матеріалів,  комплектуючих виробів, а також послуг, яківідповідно до технологічного процесу надаються в рамках виробничоїчи науково-технічної кооперації, за наявності відповідних підстав,мають  право  у  порядку,  визначеному  статтею  14  цього Закону,отримати  відповідний  висновок щодо можливості застосуванняпроцедури закупівлі, передбаченої статтею 33 цього Закону;

7) у разі здійснення підприємствами:

процедури відкритих  торгів  із  зменшенням  ціни та торгів зобмеженою участю - строк для  подання  тендерних  пропозицій  можестановити  не менше ніж 10 календарних днів з дати опублікування упорядку,  передбаченому статтею 8  цього  Закону,  оголошення  прозаплановану  закупівлю  чи про проведення попередньої кваліфікаціїта  не  менше  ніж  сім  календарних  днів  з  дати відправленнязапрошення до участі в них;

процедури редукціону  та двоступеневих торгів - строк поданняучасниками попередніх  пропозицій  може  становити  не  менше  ніж10 календарних днів з дати опублікування у порядку,  передбаченомустаттею 8 цього  Закону,  оголошення  про  заплановану  закупівлю.Строк подання тендерних пропозицій на другому етапі може становитине менше ніж п'ять календарних днів з дня  повідомлення  учасниківпро результати першого етапу;

8) особливості  здійснення  закупівлі  сировини,  матеріалів,комплектуючих виробів з метою виробництва  і  розробкипідприємствами товарів промислового призначення  та  товарівнародного споживання відповідно  до  конструкторсько-технологічноїдокументації  можуть  визначатися  Міжвідомчою  комісією  з питаньдержавних закупівель за наявності відповідних позитивних висновківоргану  державної  влади,  що здійснює функції з управління майномпідприємства  чи  через  який  (керівника якого) спрямовується(координується)  діяльність  центрального органу виконавчої влади,що здійснює  ці  функції,  та  відповідно  до  розділу  II-1 цьогоЗакону";

4) абзац восьмий статті 2-1 виключити;

5) у статті 3-1:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Реалізацію  основної мети Закону щодо створенняконкурентного середовища у сфері  закупівель  забезпечуєАнтимонопольний комітет України";

у частині другій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2. Основними  функціями  Антимонопольного комітету України усфері державних закупівель є";

абзац другий виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"розробка нормативно-правових  актів  виключно  у випадках,передбачених цим Законом";

абзаци п'ятий та дванадцятий - чотирнадцятий виключити;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"міжнародне співробітництво у сфері закупівель";

у частині третій:

абзаци третій і десятий виключити;

доповнити абзацом такого змісту:

"форму реєстру недобросовісних учасників";

частину четверту виключити;

6) у статті 3-2:

у частині другій:

в абзаці десятому слова "укладеного договору, звіту" замінитисловами "та відповідність укладеного договору звіту";

в абзаці п'ятнадцятому:

після слова "замовника" доповнити словами  "згідно  з  узятимзобов'язанням по договору";

слова "у  процесі  та після розгляду скарги" замінити словами"за рішенням щодо розгляду скарги (судового позову)";

абзац двадцять перший виключити;

частину третю виключити;

7) у статті 3-3:

у частині першій:

в абзаці другому:

слова "три  кандидатури  за  пропозицією"  замінити словами"Антимонопольного комітету України, Міністерства економікиУкраїни,  три представники,  які відповідають за регулювання ринкудержавних закупівель, від";

слова "належить законодавство про  діяльність  Рахунковоїпалати  України,  Державного казначейства України, Державноїконтрольно-ревізійної служби"  замінити  словами "належать питаннярегулювання ринку державних закупівель";

абзац третій виключити;

у частині другій:

в абзаці другому слова "уповноваженому органу та одночасно" ідруге речення виключити;

абзац четвертий доповнити словами "а також приймає відповіднірішення щодо усунення таких проблем";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"сприяє захисту підприємств громадських організацій інвалідіву  сфері  державних  закупівель,  у  тому  числі  шляхом прийняттявідповідних рішень";

доповнити абзацами такого змісту:

"має право запитувати і отримувати інформацію,  документи  таматеріали щодо діяльності тендерного комітету замовника,здійснених ним закупівель, стану виконання договорів про закупівлюна  будь-якій  стадії виконання та за результатами їх розгляду (занеобхідності із залученням відповідних фахівців  та  представниківправоохоронних  органів)  приймати  рішення  відповідно до частинисьомої статті 12 цього Закону.  Замовники  та  учасники  на  запит(вимогу)  Комісії  протягом  п'яти робочих днів зобов'язані надатиінформацію,  завірені належним чином копії відповідних  документівта  матеріалів,  за  винятком тих,  що містять охоронювану закономтаємницю. Ненадання замовником інформації, документів таматеріалів  за  рішенням  Комісії  може бути підставою для відмінипроцедури закупівлі;

визначає порядок  здійснення  закупівлі  товарів, робіт іпослуг,  передбачених  підпунктом  3 частини шостої статті 2 цьогоЗакону;

має право визначати особливості здійснення закупівлі товарів,передбачених підпунктом 8 частини шостої статті 2 цього Закону;

має право  надавати  відповідні висновки, передбаченістаттями 26, 34 цього Закону;

затверджує порядок визначення предмета закупівлі;

затверджує методики визначення суми збитків у  разінедотримання  замовниками  вимог  чинного  законодавства  під  часздійснення закупівель товарів,  робіт і послуг за державні  кошти,методики  оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції,  утому числі питому вагу критеріїв оцінки;

затверджує перелік матеріалів для збірника методичнихматеріалів  "Збірник  методичних  матеріалів  з  питань  державнихзакупівель України";

веде перелік членів тендерного  комітету,  яких  за  допущеніпорушення було виключено зі складу тендерного комітету;

веде реєстр  недобросовісних  учасників  та  реєстр учасниківпроцедур закупівель відповідно до цього Закону;

приймає рішення та/або надає рекомендації щодо впровадження упрактичну діяльність науково-технічних  розробок,  технологій,винаходів,  методів і методик  у  сфері  державних  закупівель  тавживає заходів щодо забезпечення дотримання  норм  діючогозаконодавства у цій сфері;

визначає порядок та приймає відповідні рішення щодо включенняпідприємств, установ, організацій до  переліку  підприємств,установ,  організацій,  на  базі  яких  проводиться  навчання тапідвищення кваліфікації з  питань  організації  та  здійсненняпроцедур закупівель,  веде їх перелік та оприлюднює його на своємуофіційному Інтернет-сайті;

визначає порядок та здійснює  атестацію  викладачів,  якіпроводять навчання чи підвищення кваліфікації з питань організаціїта здійснення процедур закупівель,  затверджує програми навчання іпідвищення  кваліфікації  з  питань  організації та здійсненняпроцедур закупівель;

має право  надавати  висновки  та  приймати  рішення  з іншихпитань, що стосуються сфери державних закупівель";

абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:

"3. Комісію  очолює  голова.  Голова  та секретар Комісіїобираються  з числа її членів не менше ніж двома третинами голосівчленів Комісії";

у частині четвертій слова  "Спеціальну  контрольну"  замінитисловом "Міжвідомчу";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Комісія  є  незалежною  у  своїй діяльності.  Втручання удіяльність Комісії та вчинення тиску на її  членів  забороняються.Діяльність Комісії є прозорою для суспільства";

у частині шостій:

у першому реченні  слова  "більше  ніж  половина"  замінитисловами "не менше ніж дві третини";

друге речення після слів "Рішення Комісії" доповнити  словами"з питань,  передбачених абзацом другим частини другої цієї статтіта  абзацом  третім  частини  другої  статті  34 цього Закону,вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше ніж двітретини  членів  Комісії,  присутніх  на  її  засіданні,  з  іншихпитань";

третє речення  після  слів "голови Комісії" доповнити словами"а у разі його відсутності - головуючого на засіданні";

доповнити четвертим реченням такого змісту:

"Всі рішення  Комісії  оформлюються  одночасно  за підписомголови та секретаря Комісії";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Комісія у разі  виявлення  під  час  розгляду  та  аналізудокументів і матеріалів щодо здійснення державних закупівель ознакзлочину  має  право  передавати  такі  документи  та  матеріали доправоохоронних органів";

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Всі рішення та висновки  Комісії,  прийняті  в  межах  їїкомпетенції, відповідно до вимог цього Закону, є обов'язковими длявиконання  замовниками,  учасниками,  іншими  особами,  яких  вонистосуються.

З метою забезпечення здійснення громадського контролю у сферідержавних закупівель Комісія  надсилає  Тендерній  палаті  Україникопії  всіх  рішень та висновків протягом двох робочих днів з датиїх прийняття.

Рішення та висновки  Комісії,  передбачені  абзацами  третім,дванадцятим  -  сімнадцятим,  дев'ятнадцятим  - двадцять четвертимчастини  другої  цієї  статті,  набирають  чинності  з дати їхопублікування в інформаційному бюлетені,  що видає Тендерна палатаУкраїни,  але не пізніше п'яти робочих днів з дати  їх  прийняття,незалежно  від  такого  опублікування,  інші  рішення  та висновкиКомісії набирають чинності через п'ять  робочих  днів  з  дати  їхприйняття, крім випадків, передбачених цим Законом.

Всі рішення  та  висновки  Комісії  можуть  бути  оскаржені усудовому порядку, з урахуванням вимог цього Закону";

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Організаційно-методичне забезпечення  діяльності  Комісіїздійснює Антимонопольний комітет України";

8) частину першу статті 5 викласти в такій редакції:

"1. Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурізакупівлі на рівних умовах відповідно до положень цього Закону";

9) статтю 6 виключити;

10) у статті 7:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Несхвальні та антиконкурентні узгоджені дії  учасників";

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"4. Замовник зобов'язаний  відхилити  тендерні  абокваліфікаційні пропозиції у  разі,  якщо  вони  подані  учасникамипроцедури закупівлі, які є пов'язаними особами.

Пов'язана особа - особа,  що відповідає будь-якій з наведенихнижче ознак:

юридична особа,  яка  здійснює  контроль  над  учасником  абоконтролюється таким учасником, або  перебуває  під  спільнимконтролем з таким учасником;

фізична особа  або  родичі  фізичної  особи,  які  здійснюютьконтроль над учасником;

посадова особа  учасника,  уповноважена здійснювати від іменіучасника юридичні  дії,  спрямовані  на  встановлення,  зміну  абозупинення правових відносин, а також її родичі.

Під здійсненням контролю  слід  розуміти  володіннябезпосередньо або через більшу кількість  пов'язаних  фізичних  чиюридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутногокапіталу учасника,  або управління найбільшою кількістю голосів  укерівному  органі  такого  учасника,  або володіння часткою (паєм,пакетом акцій), яка становить не менше ніж 20 відсотків статутногокапіталу учасника.

Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутногокапіталу учасника (голосів у  керівному  органі)  визначається  якзагальна  сума  корпоративних  прав,  що  належить  такій фізичнійособі,  членам сім'ї такої фізичної особи та юридичним особам, якіконтролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.

Для цілей  цього  Закону  родичами  вважаються подружжя та їхдіти,  батьки,  брати,  сестри,  онуки,  подружжя дітей,  батьків,братів, сестер, онуків".

У зв'язку з цим частини четверту і п'яту  вважати  відповідночастинами п'ятою і шостою;

частину п'яту  після  слова  "несхвальні"  доповнити  словами"та/або антиконкурентні узгоджені";

частину шосту виключити;

11) у  частині  першій  статті 10 слова "у разі якщо участь упроцедурі  закупівлі  не  обмежується вітчизняними учасниками"замінити словами "у випадках, передбачених цим Законом";

12) у статті 12:

у першому  реченні  абзацу  першого  частини  четвертої післяслова "рішенням" доповнити словом "замовника", а слово "посадовою"виключити;

у частині сьомій:

в абзаці першому слова "сертифікати чи" виключити;

абзац другий виключити;

доповнити абзацами такого змісту:

"Викладачами на  курсах навчання та підвищення кваліфікації зпитань організації та здійснення процедур закупівель  можуть  бутиособи,  які  пройшли атестацію,  що здійснюється Комісією не рідшеніж один раз на два роки з метою визначення достатності їх освіти,кваліфікації  та  досвіду  для  підготовки  кваліфікованих кадрів.Інформація  про  видачу  атестатів  оприлюднюється  на  офіційномуІнтернет-сайті  Комісії  протягом  трьох  робочих  днів  з моментуприйняття Комісією відповідного рішення.

Інформацію про  проходження членами тендерного комітетунавчання  чи  підвищення  кваліфікації  з  питань  організації  таздійснення процедур  закупівель  з  копіями  відповідних  свідоцтвзамовник надсилає Комісії не пізніше 15 січня року,  наступного зазвітним.

У разі виявлення Комісією порушень за результатами діяльностітендерного  комітету,  здійснених ним закупівель,  які призвели довідміни процедури закупівлі  та/або  визнання  договору  недійсним(нікчемним), Комісія має право прийняти рішення щодо виключення зіскладу тендерного комітету осіб, що входять до його складу, та/абощодо вчинення  замовником  певних  дій  для  усунення  виявленихпорушень, про що протягом трьох робочих днів повідомляє замовника,Антимонопольний  комітет  України,  Державне  казначейство України(обслуговуючий банк),  Тендерну палату України. Усі рішення та діїтакого  тендерного  комітету  з  моменту отримання рішення Комісіїщодо виключення зі складу тендерного комітету осіб,  що входять дойого складу,  не мають юридичної сили,  а договори, укладені післяотримання такого рішення, вважаються нікчемними (недійсними).

Рішення Комісії щодо виключення зі складу тендерного комітетуосіб, що  входять  до  його  складу,  тягне  за  собою  внесеннявідомостей про  членів  такого  тендерного  комітету  до  перелікучленів  тендерного  комітету,  яких  за  допущені  порушення  буловиключено зі складу  тендерного  комітету  (далі  -  перелік),  танедопущення таких  осіб  до  членства  у  будь-якому  тендерномукомітеті строком на два роки.

Перелік оприлюднюється на офіційному Інтернет-сайті  Комісії.Відомості  до  переліку  вносяться  протягом  трьох робочих днів змоменту прийняття Комісією відповідного рішення.  Датою  включеннявідомостей  про  членів  такого  тендерного комітету до переліку єдата прийняття Комісією відповідного рішення.

Замовник протягом трьох  робочих  днів  з  моменту  отриманнярішення  Комісії  щодо  виключення  зі  складу тендерного комітетуосіб,  що входять до його складу,  зобов'язаний  затвердити  новийсклад  тендерного комітету та про прийняте рішення протягом одногоробочого дня повідомити Комісію,  Антимонопольний комітет України,Державне казначейство  України  (обслуговуючий  банк),  Тендернупалату України.

Державне казначейство України  (обслуговуючий  банк)  не  маєправа здійснювати платежі з рахунку замовника у разі,  якщо поданідокументи щодо здійснення  державних  закупівель  містять  підписиосіб, стосовно яких є рішення Комісії щодо їх виключення зі складутендерного комітету. У разі подання таких документів на здійсненняплатежів Державне казначейство  України  (обслуговуючий  банк)протягом двох робочих  днів  повідомляє  правоохоронні  органи,  атакож  Комісію,  Антимонопольний комітет України,  Тендерну палатуУкраїни";

13) в абзацах першому та другому  частини  другої  статті  14слова  "погодження з уповноваженим органом у порядку,  визначеномуцим Законом" замінити  словами  "отримання  відповідного  висновкуКомісії згідно із  статтею  3-3  цього  Закону",  а  слова  "абоотримання відповідного висновку щодо обрання замовником  процедуризакупівлі згідно з розділом II-1 цього Закону" виключити;

14) включити статтю 16 такого змісту:

"Стаття 16. Реєстр недобросовісних учасників

1. До реєстру недобросовісних учасників включаються відомостіпро учасників:

які безпідставно відмовилися від підписання договору;

з якими  було  розірвано  договори  у  зв'язку  із  суттєвимипорушеннями ними умов договору без відповідних підстав;

які вчинили  несхвальні  та  антиконкурентні  узгоджені  дії,передбачені цим Законом;

які порушили законодавство про захист економічної конкуренціїу сфері державних закупівель;

які надали  у  тендерних  пропозиціях  будь-яку  недостовірнуінформацію.

2. Ведення реєстру недобросовісних учасників здійснюєКомісія. Порядок ведення та функціонування реєстру недобросовіснихучасників визначається  рішенням  Комісії.  Відомості  до  реєструнедобросовісних учасників вносяться на  строк,  що  не  можеперевищувати два роки.

3. Реєстр  недобросовісних  учасників  повинен  містити  таківідомості:

інформацію про  учасника  процедури  закупівлі (повненайменування, юридична та фактична адреса, ідентифікаційний код заЄдиним  державним реєстром підприємств та організацій України (дляюридичних осіб),  прізвище,  ім'я,  по батькові, місце реєстрації,ідентифікаційний номер за  Державним  реєстром  фізичнихосіб - платників податків  та  інших  обов'язкових  платежів  (дляфізичних осіб);

підстави внесення учасника до реєстру недобросовіснихучасників;

дату внесення  зазначених відомостей до реєструнедобросовісних учасників;

інші відомості за рішенням Комісії.

4. Реєстр недобросовісних учасників оприлюднюється наофіційному  Інтернет-сайті  Комісії  та  в  тематичному каталозіучасників процедур закупівель";

15) доповнити статтею 16-1 такого змісту:

"Стаття 16-1. Реєстр учасників процедур закупівель

1. З  метою підвищення стабільності ринку державнихзакупівель,  активізації участі у процедурах закупівлі за  рахунокдержавних коштів ведеться реєстр учасників процедур закупівель.

2. До реєстру  учасників  процедур  закупівель  включаютьсяучасники  на  підставі  їх  звернення  відповідно  до проведеноїрейтингової оцінки,  залежно від кількості процедур закупівель,  уяких  учасник  брав  участь,  кількості перемог у процедурахзакупівлі,  кількості  виконаних  своєчасно  та  в  повному обсязідоговорів про державні закупівлі, інших критеріїв.

3. Ведення реєстру  учасників  процедур  закупівель  здійснюєКомісія.  Порядок  ведення  та  функціонування  реєстру  учасниківпроцедур закупівель визначається рішенням Комісії.

4. У  разі  внесення  учасника,  якого  включено  до  реєструучасників процедур закупівель, до реєстру  недобросовіснихучасників,  такий  учасник  автоматично  виключається  з реєструучасників процедур закупівель.

5. Реєстр  учасників  процедур  закупівель  оприлюднюється наофіційному  Інтернет-сайті  Комісії  та  в  тематичному каталозіучасників процедур закупівель";

16) у статті 17:

у частині першій:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"дата опублікування оголошення  про  заплановану  закупівлю(оголошення про  проведення  попередньої  кваліфікації  учасників,оголошення  щодо  цінових  пропозицій  (котирувань)  відповідно достатті 8 цього Закону та оголошення (повідомлення) про  результатипроведення торгів  відповідно  до статті 29-1 цього Закону чи датавідправлення запрошення до участі в процедурах торгів з  обмеженоюучастю, закупівлі в одного учасника та дата повідомлення учасниківпро результати проведеної процедури";

абзац одинадцятий виключити;

абзац чотирнадцятий доповнити словами "та укладення  договорупро закупівлю";

доповнити абзацами такого змісту:

"інформація про  відсутність  учасника  - переможця процедуризакупівлі в реєстрі недобросовісних учасників;

інформація про  наявність  учасника  -  переможця процедуризакупівлі в тематичному каталозі учасників процедур закупівель";

у частині другій:

в абзаці другому:

слова "(запрошення до участі у процедурі торгів), оголошення"замінити словами "(оголошення про проведення попередньоїкваліфікації,  оголошення  щодо  цінових  пропозицій (котирувань),оголошення (повідомлення)";

доповнити словами  "а  у  випадках,  якщо  вартість  договоруперевищує  суму,  передбачену  частиною  третьою  статті  8  цьогоЗакону,  також копії оголошення про заплановану закупівлю  та  прорезультати торгів, що були опубліковані у міжнародномуінформаційному  бюлетені,  що  видає  Тендерна палата України,завірені Тендерною палатою України";

в абзаці  четвертому  слова  "державними,  казенними,комунальними підприємствами та господарськими товариствами, в якихдержавна  частка  акцій  перевищує  50  відсотків" замінити словом"підприємствами",  а  слова "та господарськими товариствами"виключити;

після абзацу четвертого доповнити  новим  абзацом  такогозмісту:

"У разі здійснення торгів з  обмеженою  участю  чи  процедуризакупівлі  в  одного  учасника  органи казначейства (обслуговуючийбанк) не мають  права  здійснювати  платежі  з  рахунку  замовниказгідно з  узятим  зобов'язанням  за  договором,  якщо  закупівлюздійснено з порушенням вимог статті 14  цього  Закону.  Інформаціюпро  такі  договори  Державне  казначейство України (обслуговуючийбанк)  протягом  двох  робочих  днів  надсилає  до  правоохороннихорганів,  а  також до Комісії,  Антимонопольного комітету України,Тендерної палати України".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

17) у статті 17-3:

у частині другій:

в абзаці п'ятому слово "надає" замінити  словами  "має  правонадавати", а слово "розгляду" виключити;

в абзаці шостому:

після слів  "а  також"  доповнити словами "має право надавативисновки";

слово "обрання" замінити  словами  "правомірностізастосування",  а слова "та у випадках,  передбачених цим Законом"виключити;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"розробляє методики визначення суми збитків у  разінедотримання  замовниками  вимог  чинного  законодавства  під  часздійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти";

абзац тринадцятий замінити двома абзацами такого змісту:

"здійснює заходи,  пов'язані  з  навчанням та підвищеннямкваліфікації з питань організації та  здійснення  процедурзакупівель,  у  тому  числі  за  дистанційною  формою,  та видаєвідповідні свідоцтва;

організовує спеціалізовані  виставки,  ярмарки,  конференції,конкурси,  спрямовані  на  забезпечення  сталого  розвитку ринкудержавних закупівель та  вивчення  ринків  у  сфері  державнихзакупівель";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Тендерна  палата України не є суб'єктом владнихповноважень та  не  здійснює  організаційно-розпорядчих,адміністративно-управлінських функцій";

частину п'яту доповнити абзацом другим такого змісту:

"З метою  забезпечення  здійснення  громадського  контролю  усфері  державних  закупівель  замовник  надсилає  Тендерній палатіУкраїни в паперовому або електронному вигляді тендерну(кваліфікаційну) документацію, протокол розкриття  тендерних(кваліфікаційних, цінових) пропозицій, протокол оцінки та звіт прорезультати  здійснення  процедури закупівлі протягом трьох робочихднів з дати їх затвердження";

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Тендерна палата України з метою  забезпечення  здійсненнягромадського  контролю  у  сфері державних закупівель має право навсіх  етапах  здійснення  державних закупівель запитувати таотримувати у замовників,  учасників,  інших  осіб  інформацію,документи  та  матеріали  щодо  діяльності тендерного комітетузамовника, здійснених  замовником  закупівель,  стану  виконаннядоговорів про закупівлю на будь-якій стадії виконання.  Замовники,учасники,  інші особи протягом п'яти робочих днів з дати отриманнявідповідного  запиту  мають  надіслати  Тендерній  палаті  Україниінформацію, завірені належним чином копії документів  таматеріалів,  за винятком  тих,  які  містять  охоронювану  закономтаємницю.

У разі  неможливості  надати  необхідні  документи  через  їхзначний обсяг замовники,  учасники,  інші особи  у  строк,  що  неперевищує  двох робочих днів з дати отримання відповідного запиту,забезпечують  безперешкодний доступ до цих документів таматеріалів,  в  тому  числі  їх копіювання.  Відмова у наданні абоненадання протягом  визначеного  цим  Законом  строку  інформації,копій документів та матеріалів є підставою для звернення Тендерноїпалати України до правоохоронних органів і Комісії для вжиття нимизаходів згідно із законодавством";

у частині восьмій:

абзац перший після слів "у разі" доповнити словами "втручанняу діяльність, перешкоджання діяльності, а також";

доповнити абзацами такого змісту:

"Тендерна палата України у разі виявлення під час розгляду тааналізу  документів  і  матеріалів щодо здійснення державнихзакупівель  ознак  злочину  має право передавати такі документи таматеріали до правоохоронних органів.

Тендерна палата  України  у  разі  виявлення порушень у сферідержавних закупівель,  які були допущені замовником або  Комісією,або  контролюючими органами,  а також у разі прийняття підзаконнихнормативно-правових актів,  що суперечать нормам цього  Закону,  зметою  здійснення  громадського контролю має право на звернення досуду з  позовом  про  оскарження  рішень  або  висновків  Комісії,рішень,  дій або бездіяльності замовника, контролюючих органів абопідзаконних нормативно-правових актів,  що суперечать нормам цьогоЗакону,  з  одночасним наданням до суду відповідного висновку щодопорушеного питання.

Копію позовної  заяви  Тендерна палата України надсилаєзамовнику,  а також до Державного казначейства України(обслуговуючого банку),  а у разі необхідності - до правоохороннихорганів.  Державне  казначейство  України  (обслуговуючий  банк) змоменту  надходження копії позовної заяви зобов'язані нездійснювати платежі з рахунку замовника  згідно  з  узятимзобов'язанням за договором,  укладеним за результатами  процедури,яка оскаржується.

Інформацію про оскарження  рішень  або  висновків  Комісії,рішень,  дій або бездіяльності замовника, контролюючих органів абопідзаконних нормативно-правових актів,  що суперечать нормам цьогоЗакону,  Тендерна  палата  України публікує в інформаційномубюлетені,  що  видає  Тендерна  палата  України,  та оприлюднює навласному Інтернет-сайті.

У разі судового  оскарження  рішень,  дій  або  бездіяльностізамовника,  що  суперечать  нормам цього Закону,  дія таких рішеньпризупиняється до закриття провадження у справі  або  до  набраннярішенням суду законної сили";

у частині десятій:

після слова "бюлетеня" доповнити словами  "міжнародногоінформаційного бюлетеня";

доповнити абзацами такого змісту:

"Тендерна палата України видає щомісячний збірник  методичнихматеріалів  "Збірник  методичних  матеріалів  з  питань  державнихзакупівель України", в якому підлягає опублікуванню, у тому числі,інформація  про  діяльність  Комісії  та результати її діяльності.Перелік  матеріалів  для  включення  до  збірника затверджуєтьсяКомісією.

За зверненням Комісії Тендерна  палата  України  здійснюєінформаційно-методологічне забезпечення  діяльності  Комісіївідповідно до цього Закону.

З метою вивчення  ринку  продукції  та  сприяння  створеннюконкурентного середовища у  сфері  державних  закупівель  Тендернапалата України видає  тематичний  каталог  учасників  процедурзакупівель  (далі - каталог) із загальнодержавною сфероюрозповсюдження,  в  якому публікується,  у тому числі,  інформаціящодо учасників,  ринків та цін товарів,  робіт і  послуг  у  сферідержавних закупівель,  інформація,  передбачена статтями 16, 16-1,інша інформація  щодо  здійснення  державних  закупівель.  Каталогвидається у друкованому та електронному вигляді.

До каталогу включаються фізичні та юридичні особи на підставіїх звернення.  У  зверненні  зазначаються  такі  відомості:  повненайменування,  юридична  та фактична адреса,  прізвище,  ім'я,  побатькові  керівника,  телефон,  ідентифікаційний  код  за Єдинимдержавним реєстром підприємств  та  організацій  України  (дляюридичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання,телефон,  ідентифікаційний  номер  за  Державним реєстром фізичнихосіб - платників податків  та  інших  обов'язкових  платежів  (дляфізичних осіб);  свідоцтво про державну реєстрацію;  дозвіл та/аболіцензія  на  провадження  відповідної  діяльності у випадках,передбачених  законодавством;  інші  документи,  що  підтверджуютьреєстрацію (для нерезидентів);  досвід (за винятком  новостворенихсуб'єктів); види товарів, робіт чи послуг, які поставляє (виконує)фізична чи юридична особа;  інша інформація.  Відповідальність  задостовірність інформації несе особа, що звертається.

Інформація про  фізичну  чи  юридичну  особу  включається  докаталогу протягом п'яти робочих днів з дати надходження звернення.Тендерна  палата  України  має  право  звернутися до контролюючих,правоохоронних  та інших державних органів для перевіркиінформації,  зазначеної у зверненні. У такому разі строк включенняінформації про фізичну чи юридичну особу до каталогу  подовжуєтьсядо 30 робочих днів. Виявлення фактів надання фізичною чи юридичноюособою  будь-якої  недостовірної  інформації є підставою дляневключення інформації до  каталогу.  Рішення  про  відмову  увключенні до каталогу може бути оскаржене  фізичною  чи  юридичноюособою до Комісії або до суду.  Інформація,  зазначена в каталозі,оновлюється щорічно.  Інформація про  фізичну  чи  юридичну  особувключається до каталогу строком на один рік,  із завершенням якогопідлягає оновленню.

Інформація, зазначена в каталозі, використовується замовникомв  порядку,  визначеному  цим  Законом,  під  час  організації  тапроведення процедур закупівель";

18) у частині першій статті 17-5 слова  "належитьзаконодавство про діяльність Рахункової  палати,  Державногоказначейства  України,  Державної  контрольно-ревізійної служби"замінити  словами  "належать  питання  регулювання ринку державнихзакупівель";

19) у статті 18:

частину першу після слова  "учасники"  доповнити  словами"інформацію про яких включено до каталогу";

частину другу  після  слова  "учасники" доповнити словами"інформацію про яких включено до каталогу";

у частині четвертій:

після слова  "учасників"  доповнити  словами  "інформацію прояких включено до каталогу";

слово "двох" замінити словом "трьох";

20) у статті 18-1:

частину третю доповнити абзацом такого змісту:

"реєстраційний рахунок,  який відкритий в органах  Державногоказначейства України (для підприємств  -  найменування,  МФОобслуговуючого  банку  та  повний перелік відкритих поточнихрахунків)";

частину четверту доповнити абзацом такого змісту:

"Кваліфікаційна документація затверджується тендернимкомітетом  замовника  до подання оголошення про проведенняпопередньої кваліфікації";

друге речення  абзацу  другого частини сьомої після слів "всіучасники" доповнити  словами  "інформацію  про  яких  включено  докаталогу";

частину дев'яту  після  слів  "ті учасники" доповнити словами"інформацію про яких включено до каталогу";

21) у статті 19:

у частині першій:

абзац шостий виключити;

абзац одинадцятий  доповнити  словами  "(у  разі здійсненняпроцедури  відкритих  торгів  із  зменшенням  ціни,  двоступеневихторгів, редукціону)";

доповнити абзацом такого змісту:

"реєстраційний рахунок,  який відкритий в органах  Державногоказначейства України (для підприємств  -  найменування,  МФОобслуговуючого  банку  та  повний перелік відкритих поточнихрахунків)";

у частині третій:

цифри "45"  замінити  цифрами  "30",  а  цифри  "15" замінитицифрами "10";

цифри та слова "21  календарного  дня"  замінити  цифрами  тасловами "15 календарних днів";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі  потреби  замовник має право продовжити строк поданнятендерних пропозицій, але не більше ніж на 60 календарних днів";

22) у статті 21:

частину першу доповнити абзацом такого змісту:

"шкалу розрахунку кроку торгів чи редукціону";

доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Тендерна документація затверджується тендерним  комітетомзамовника до подання оголошення про заплановану закупівлю.

Редакції видань,  що  здійснюють  публікацію  про запланованузакупівлю чи про  проведення  попередньої  кваліфікації  учасниківвідповідно до статті 8 цього Закону, при прийнятті таких оголошеньзобов'язані перевіряти виконання замовниками вимог щодо  наявностізатвердженої  тендерної  (кваліфікаційної)  документації.  У  разіневиконання  або  порушення  замовниками  вимог щодо наявностізатвердженої  тендерної  (кваліфікаційної)  документації  редакціївидань,  що здійснюють публікацію про заплановану закупівлю чи пропроведення  попередньої  кваліфікації  учасників,  мають  право неприймати оголошення для публікації";

23) частину першу статті 23 доповнити абзацом  другим  такогозмісту:

"Вимога щодо  надання тендерного забезпечення є обов'язковою,якщо загальна вартість предмета закупівлі перевищує суму 100 тисячгривень для товарів і послуг та 500 тисяч гривень для робіт";

24) у  частині першій статті 25 слово "зобов'язаний" замінитисловами "має право";

25) у статті 26:

у частині третій:

у першому реченні слова "правильність їх оформлення, а також"замінити словом "та";

після першого  речення доповнити реченнями такого змісту:  "Уразі  здійснення  замовником процедури відкритих торгів іззменшенням  ціни  або  другого етапу двоступеневих торгів замовникпісля розкриття тендерних пропозицій пропонує  присутнімпредставникам  учасників  зменшувати  запропоновану ціну тендерноїпропозиції на відповідні,  визначені шкалою, розміри кроку торгів.Якщо після трикратного оголошення чергової  ціни  не  будезапропоновано більш низьку  ціну  в  порядку,  визначеному  шкалоюрозрахунку  кроку  торгів,  замовник  надає  можливість  присутнімпредставникам учасників зменшувати в  добровільному  порядку  цінупропозиції доти,  доки кожен із учасників не оголосить про те,  щозапропонував кінцеву ціну, що обов'язково зазначається в протоколірозкриття тендерних пропозицій.  У разі якщо предметом закупівлі єтовари,  роботи,  послуги,  які мають технічно складний  характер,замовник  при  здійсненні процедури відкритих торгів із зменшеннямціни  або  другого  етапу  двоступеневих  торгів  має право незастосовувати  норму  щодо  зменшення ціни тендерної пропозиції заумови отримання відповідного висновку Комісії";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Правильність оформлення тендерних (цінових, кваліфікаційних)пропозицій учасників, ступінь відповідності  кваліфікаційнимвимогам та умовам  тендерної  (кваліфікаційної)  документації  абовимогам  замовника,  зазначеним у запиті (оголошенні) щодо ціновихпропозицій  (котирувань),  зазначаються  у  протоколі відхиленнятендерних (цінових,  кваліфікаційних) пропозицій,  який є додаткомдо протоколу оцінки пропозицій учасників";

у частині сьомій:

абзаци третій - дев'ятий викласти в такій редакції:

"Критеріями оцінки є:

ціна;

строк поставки (виконання);

умови розрахунків;

рейтинг учасника  у  реєстрі  учасників  процедур закупівлівідповідно до статті 16-1 цього Закону;

інші критерії відповідно до цього Закону";

26) у  статті  26-1 слова  "уповноваженому  органу"  замінитисловами "Антимонопольному комітету України, Комісії";

27) у частині першій статті 27:

абзац шостий доповнити словами "у випадках,  передбачених цимЗаконом";

абзац сьомий після слова "тендерну" доповнити  словом"(кваліфікаційну)";

доповнити абзацами восьмим - десятим такого змісту:

"учасника включено до реєстру недобросовісних учасників;

дії учасника призвели до виникнення  обставин,  зазначених  участині дев'ятій статті 26 цього Закону;

інформація про  учасника,  який  подав  тендерну  пропозицію,відсутня в каталозі";

28) у частині першій статті 28:

в абзаці другому слово "двох" замінити словом "трьох";

в абзаці п'ятому слова  "в  результаті  відхилення  тендернихпропозицій"  виключити,  а  слова "тендерну пропозицію лише одногоучасника навіть за наявності альтернативної тендерної  пропозиції"замінити словами "тендерні пропозиції менше ніж трьох учасників";

в абзаці сьомому слово "двох" замінити словом "трьох";

29) у статті 29-1:

частину першу  після  слова  "України" доповнити словами "а увипадках,  коли  вартість  договору  перевищує  суму,  передбаченучастиною  третьою  статті  8 цього Закону,  - також у міжнародномуінформаційному бюлетені,  що видає  Тендерна  палата  України,  таінших відповідних міжнародних виданнях";

у частині другій:

абзац четвертий доповнити словами  "а  у  випадках,  якщовартість договору перевищує  суму,  передбачену  частиною  третьоюстатті  8  цього  Закону,  -  також  у міжнародному інформаційномубюлетені,  що видає Тендерна палата України,  та інших відповіднихміжнародних виданнях";

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"кількість учасників,  що отримали тендерну документацію,  такількість учасників, що подали тендерні (кваліфікаційні)пропозиції".

У зв'язку  з  цим  абзаци шостий - десятий вважати відповідноабзацами сьомим - одинадцятим;

30) у частині першій статті 29-2:

після слова "вартість" доповнити словом "предмета";

після слів "таких товарів" доповнити словами "та послуг";

цифри "100" замінити цифрами "50";

31) у частині другій статті 29-3:

в абзаці  другому  цифри  та  слова  "21  календарного дня"замінити цифрами та словами "15 календарних днів";

в абзаці третьому цифри "10" замінити словом "семи",  а слово"замовника" замінити словом "учасників";

32) у статті 31:

у назві слова "Запрошення до участі у процедурі двоступеневихторгів"  замінити  словами  "Інформування учасників про здійсненняпроцедури двоступеневих торгів";

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Оголошення про здійснення процедури двоступеневих  торгівпублікується та  оприлюднюється  в  порядку,  передбаченому  дляпроцедури відкритих торгів із зменшенням ціни";

у частині  другій  цифри  та  слова  "30  календарних днів"замінити  цифрами  та  словами  "21 календарний день",  цифри "15"замінити цифрами "10";

33) у статті 32:

у частині першій:

після слова "товарів" доповнити словом "робіт";

слово "їх" замінити словом "предмета";

цифри та  слова  "100  тисяч  гривень"  замінити  цифрами  тасловами  "50  тисяч гривень (у разі закупівлі товарів і послуг) та200 тисяч гривень (у разі закупівлі робіт)";

частину другу  після  слова  "замовник" доповнити словами"публікує  оголошення  щодо запиту цінових пропозицій (котирувань)відповідно до статті 8 цього Закону та одночасно";

у частині третій:

абзац перший після слова "запиті" доповнити  словом"(оголошенні)";

абзац третій  після  слів  "вид  і  місце"  доповнити словами"проведення робіт або";

абзац четвертий  після  слова  "товарів"  доповнити словами"виконання робіт";

після абзацу  сьомого доповнити трьома новими абзацами такогозмісту:

"строк дії цінової пропозиції;

адреси обраних  замовником  інформаційних  систем  у мережіІнтернет  та  коди,  присвоєні  інформаційними  системами у мережіІнтернет;

реєстраційний рахунок,  який відкритий в  органах  Державногоказначейства України (для підприємств  -  найменування,  МФОобслуговуючого  банку  та  повний перелік відкритих поточнихрахунків)".

У зв'язку  з  цим  абзац  восьмий  вважати відповідно абзацомодинадцятим;

абзац одинадцятий  після  слова  "запиті"  доповнити словом"(оголошенні)";

доповнити абзацами такого змісту:

"Строк подання  учасниками  цінових пропозицій встановлюєтьсязамовником,  але не може бути меншим ніж п'ять робочих днів з  дняопублікування оголошення відповідно до частини другої цієї статті.

Під час проведення процедури  запиту  цінових  пропозицій(котирувань)  цінові пропозиції мають право надавати всізаінтересовані учасники, інформацію про яких включено до каталогу,запрошені замовником  шляхом  публікації  оголошення  щодо  запитуцінових  пропозицій  (котирувань)  відповідно  до  статті  8 цьогоЗакону,  та учасники,  інформацію про яких включено  до  каталогу,запрошені замовником шляхом  надсилання  запиту  щодо  ціновихпропозицій (котирувань)";

у частині четвертій слова "яка  не  може  бути  в  подальшомузмінена" виключити;

частину п'яту  після  абзацу  першого доповнити новим абзацомтакого змісту:

"Під час розкриття цінових пропозицій замовником оголошуютьсянайменування,  адреса  кожного  учасника  та  ціна  кожної ціновоїпропозиції.  Після  цього  замовник  надає  можливість присутнімпредставникам  учасників  зменшити  запропоновану ціну пропозиції.Зменшення цін ведеться доти,  доки кожен із учасників не оголоситьпро те,  що запропонував кінцеву ціну, що обов'язково зазначаєтьсяв протоколі розкриття цінових пропозицій".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

у частині сьомій:

абзац перший після слова "запиті" доповнити  словом"(оголошенні)";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Процедура запиту  цінових  пропозицій  відміняється  у разі,якщо";

в абзаці третьому слово "двох" замінити словом "трьох";

абзац четвертий доповнити словом "(оголошенні)";

після абзацу  четвертого  доповнити  новим абзацом такогозмісту:

"Процедура запиту  цінових пропозицій може визнаватися такою,що не відбулася, у разі якщо".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Повідомлення  про  результати  процедури  запиту  ціновихпропозицій  (котирувань)  публікуються  у  порядку,  передбаченомустаттею 29-1 цього Закону";

34) частину другу статті 33 доповнити абзацами такого змісту:

"закупівлі науково-технічних,  науково-дослідних тадослідно-конструкторських робіт, що  пройшли  конкурсний  відбірзгідно з порядком проведення конкурсів  наукових  проектів  або  єзавданням та заходами державних цільових програм;

закупівлі продуктів харчування та сільськогосподарськоїпродукції,  що закуповуються бюджетними організаціями (установами)безпосередньо з державного резерву,  в Аграрного фонду,  Державноїакціонерної  компанії  "Хліб  України",  якщо  такі  товари булизакуплені для потреб держави";

35) у статті 34:

у частині другій:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Замовник у  договорах,  укладених  за  результатами процедурзакупівлі,  у  разі  закупівлі  товарів  та послуг має правопередбачати  здійснення  попередньої  оплати на строк,  що не можеперевищувати 90 календарних днів,  а у разі закупівлі робіт  -  настрок,  що  не  може  перевищувати 180 календарних днів,  за умовиодержання відповідного позитивного висновку Комісії".

У зв'язку з цим абзаци третій  -  п'ятий  вважати  відповідноабзацами четвертим - шостим;

в абзаці  п'ятому  слова "при проведенні торгів із зменшеннямціни (редукціону)" замінити словами "у порядку,  передбаченому цимЗаконом",  а  слова  "передбачених  цим  Законом" замінити словами"коригування  ціни  договору в разі отримання відповідногопозитивного висновку Комісії";

у частині третій:

абзац другий після слова "вимог" доповнити словами та цифрами"частини сьомої статті 12 або";

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"договір за  результатами  торгів  з  обмеженою  участю абопроцедури  закупівлі  в одного учасника було укладено з порушеннямвимог частини другої статті 14 цього Закону".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Замовник  зобов'язаний  надіслати  Комісії  та  Тендернійпалаті України інформацію  щодо  укладеного  договору  та  провиконання договору протягом п'яти  робочих  днів  з  моменту  йогоукладення та виконання відповідно.

Інформація щодо  укладеного  договору повинна містити:  повненайменування та місцезнаходження замовника;  джерело  фінансуваннязакупівлі; предмет закупівлі; дату проведення процедури закупівлі;дату акцепту;  дату укладення та  ціну  договору;  інформацію  пропереможця торгів (повне найменування,  місцезнаходження,  телефон,ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром  підприємств  таорганізацій  України  (для  юридичних осіб),  прізвище,  ім'я,  побатькові,  місце реєстрації,  телефон,  ідентифікаційний номер  заДержавним  реєстром  фізичних  осіб  - платників податків та іншихобов'язкових платежів (для фізичних осіб)";

36) у статті 36:

у частині першій слова "замовнику або" замінити словом "до";

у частині другій:

абзац другий доповнити словами "крім  випадків,  передбаченихцим Законом";

абзац третій виключити;

37) у статті 37:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 37. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника";

частини першу - третю викласти в такій редакції:

"1. Скаржник має право оскаржити рішення, дії абобездіяльність замовника до Комісії.

Скаржник надсилає  копію  скарги замовнику,  Тендерній палатіУкраїни та Державному казначейству України (обслуговуючому банку).

Комісія протягом одного робочого дня з дня  одержання  скаргинадсилає  копію  скарги  Тендерній  палаті  України  та Державномуказначейству України (обслуговуючому банку);

2. Надходження скарги від учасника торгів  зупиняє  процедурузакупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дативимоги Комісії про призупинення процедури  закупівлі  (15  робочихднів у  разі  оскарження  процедури  запиту  цінових  пропозицій(котирувань).

Протягом п'яти робочих  днів  з  дати  отримання  відповідноївимоги  замовник  зобов'язаний  для розгляду скарги надати Комісіїкопії відповідних документів та матеріалів.

Ненадання або надання з порушенням  строків,  визначених  цимЗаконом,  копій  відповідних документів та матеріалів для розглядускарги є підставою  для  продовження  строку  зупинення  процедуризакупівлі  на строк,  що не може перевищувати 10 календарних днів.Ненадання копій  відповідних  документів  та  матеріалів  протягомстроку,  встановленого  для продовження строку зупинення процедуризакупівлі, є підставою для відміни такої процедури закупівлі.

Надходження скарги  від  скаржника,  який  не  набув  статусуучасника  торгів  або  не  брав  участі у процедурі закупівлі,  незупиняє процедури закупівлі.  Розгляд  такої  скарги  здійснюєтьсяКомісією у строки,  визначені для розгляду скарг, які надійшли відучасників торгів.  За результатами розгляду такої  скарги  Комісіямає  право  зупинити  процедуру  закупівлі  на  строк,  що не можеперевищувати 20 робочих днів, або прийняти інше рішення відповіднодо цього Закону;

3. У разі якщо оскаржується процедура  закупівлі,  зарезультатами якої вже укладено договір,  Комісія негайно  інформуєДержавне  казначейство України (обслуговуючий банк), якезобов'язане до  прийняття  Комісією  рішення  по  скарзі  зупинитиздійснення платежів, пов'язаних з цим договором, та повідомити проце Комісію та Тендерну палату України";

абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції:

"4. Тендерна палата України має право  надати  висновок  щодоскарги";

у частині п'ятій:

в абзаці першому слова "замовник або" та слова "з урахуваннямвисновку Тендерної палати України щодо  розгляду  скарги  (у  разійого  надходження)" виключити,  а слова "відміну торгів,  вчиненнязамовником певних  дій,  або  приймає  рішення  про  незадоволенняскарги"  замінити словами "усунення порушень відповідно до чинногозаконодавства;  скасування незаконного рішення замовника;  відмінупроцедури закупівлі;  вчинення замовником інших дій,  у тому числіпов'язаних з розробкою тендерної документації,  оцінкою  тендернихпропозицій,  або приймає рішення про визнання скарги незадоволеноючи залишення її без розгляду";

доповнити абзацом третім такого змісту:

"Комісія має право залишити скаргу без розгляду в разі,  якщоїї було подано  пізніше  ніж  через  15  робочих  днів  з  дняопублікування оголошення (повідомлення) про результати  проведенняторгів відповідно до статті 29-1 цього Закону";

у частині шостій:

слова "та замовник надсилають один одному,  а також" замінитисловами "надсилає замовнику";

після слів  "Державному казначейству України" доповнитисловами "(обслуговуючому банку)";

38) друге речення частини першої статті 37-2 викласти в такійредакції:  "Порядок  проведення  перевірок  державних закупівельорганами  державної контрольно-ревізійної служби та їх взаємодії зправоохоронними органами встановлюється Головнимконтрольно-ревізійним управлінням  України,  а  порядок проведенняіншими контролюючими органами перевірок (ревізій) щодо  дотриманнярозпорядниками державних  коштів  вимог  законодавства  у  сферідержавних  закупівель  та  взаємодії  з  правоохоронними  органамивизначається такими контролюючими органами з урахуваннямрекомендацій Комісії".

2. У  Кодексі  України  про  адміністративні правопорушення( 80731-10,  80732-10  ) (Відомості Верховної Ради УРСР,  1984 р.,додаток до N 51, ст. 1122):

1) у статті 164-14:

у частині першій:

в абзаці першому слова  "які  не  відповідають  критеріям  таметодиці"  замінити  словами  "не  за  критеріями  та методикою" ідоповнити абзац  словами  "непроходження  навчання  чи  підвищеннякваліфікації з питань організації та  здійснення  процедурзакупівель  відповідно  до  вимог  закону;  ненадання  інформації,документів та матеріалів у випадках, передбачених законом";

в абзаці  другому  слова "від тридцяти до сімдесяти" замінитисловами "від ста п'ятдесяти до трьохсот п'ятдесяти";

в абзаці другому частини другої слова "від сімдесяти до  ста"замінити словами "від трьохсот п'ятдесяти до п'ятисот";

2) у пункті 1 частини першої статті 255:

в абзаці  "органів  Антимонопольного комітету України(стаття 164-3, 166-1 - 166-4)" слово  і цифри "стаття 164-3"замінити словом і цифрами "статті 164-3, 164-14";

абзац "спеціально  уповноваженого  центрального  органувиконавчої влади з питань координації закупівель товарів,  робіт іпослуг (стаття 164-14)" виключити.

3. Частину другу статті 5 Кодексу адміністративногосудочинства України ( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України,2005  р.,  NN  35-37,  ст.  446)  доповнити  абзацом другим такогозмісту:

"Провадження в адміністративних  справах  у  сфері  державнихзакупівель  здійснюється  з  урахуванням особливостей,  визначенихЗаконом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державнікошти" ( 1490-14 ).

4. У  Господарському  кодексі  України  ( 436-15 ) (ВідомостіВерховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):

1) в  абзаці  другому  частини першої статті 75 слова"матеріально-технічних ресурсів" замінити словами "товарів,  робітчи послуг";

2) в  абзаці  другому  частини другої статті 77 слова"матеріально-технічних ресурсів" замінити словами "товарів,  робітчи послуг";

3) частину дев'яту статті 78 доповнити абзацом такого змісту:

"Для закупівель товарів,  робіт чи послуг комунальне унітарнепідприємство  застосовує  процедури закупівель,  визначені ЗакономУкраїни "Про закупівлю товарів,  робіт і послуг за державні кошти"( 1490-14 );

4) в абзаці другому частини п'ятої  статті  79  слова"матеріально-технічних ресурсів" замінити словами "товарів,  робітчи  послуг",  а  слова  "за  рішенням  органів  управління  такоготовариства" виключити.

5. Статтю 4  Господарського  процесуального  кодексу  України( 1798-12  )  (Відомості  Верховної  Ради України,  1992 р.,  N 6,ст. 56) після частини четвертої доповнити  новою  частиною  такогозмісту:

"Господарський суд вирішує господарські спори  у  сферідержавних  закупівель  з  урахуванням особливостей, визначенихЗаконом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державнікошти" ( 1490-14 ).

У зв'язку з цим частини  п'яту  -  шосту  вважати  відповідночастинами шостою - сьомою.

6. Статтю 8 Цивільного процесуального  кодексу  України( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України,  2004 р., NN 40-42,ст.  492)  після  частини  шостої  доповнити новою частиною такогозмісту:

"7. Суд  вирішує  справи  у  сфері  державних  закупівель зурахуванням особливостей, визначених Законом України  "Прозакупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

У зв'язку з цим частини сьому та  восьму  вважати  відповідночастинами восьмою та дев'ятою.

7. У  Законі  України  "Про  Антимонопольний комітет України"( 3659-12 ) (Відомості Верховної Ради  України,  1993  р.,  N  50,ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2004 р., N 13, ст. 181):

1) частину  першу  статті  1  доповнити  словами  "та у сферідержавних закупівель";

2) статтю 3 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) здійснення контролю щодо створення  конкурентногосередовища та захисту конкуренції у сфері державних закупівель";

3) пункт  18 частини першої та пункт 19 частини другої статті7 доповнити словами "та Законом України  "Про  закупівлю  товарів,робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );

4) пункт  20  частини  першої статті 16 доповнити словами "таЗаконом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державнікошти" ( 1490-14 );

5) пункт  20  частини  першої статті 17 доповнити словами "таЗаконом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державнікошти" ( 1490-14 ).

{  Пункт  8  розділу  I  втратив  чинність на підставі ЗаконуN 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014 }

9. Частину  третю  статті  16 Закону України "Прозагальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування  на  випадокбезробіття" ( 1533-14 )  (Відомості  Верховної  Ради  України,2000 р., N 22, ст. 171; 2002 р., N 17, ст. 124; 2005 р., NN 17-19,ст.  267,  N 31,  ст.  420; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) після абзацудругого доповнити новим абзацом такого змісту:

"До коштів страхування на випадок  безробіття  застосовуєтьсяказначейська  форма  обслуговування  в порядку,  передбаченому дляобслуговування Державного бюджету України".

У зв'язку з цим абзаци третій - четвертий вважати  відповідноабзацами четвертим - п'ятим.

10. У частині  четвертій  статті  46  Закону  України  "Прозагальнообов'язкове державне соціальне страхування  від  нещасноговипадку на виробництві та професійного  захворювання,  якіспричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості ВерховноїРади України, 1999 р., N 46-47, ст. 403):

після слів  "до  складу Державного бюджету України" доповнитисловом "та";

слова "і  зараховуються  на  єдиний  централізований  рахунокФонду  соціального  страхування  від нещасних випадків в установахбанків,  визначених Кабінетом Міністрів України для обслуговуваннякоштів  Державного  бюджету  України,  або спеціалізованого банку,який обслуговує фонди соціального страхування" виключити;

доповнити другим  реченням  такого  змісту:  "До  коштів наздійснення страхування від  нещасного  випадку  застосовуєтьсяказначейська форма обслуговування  в  порядку,  передбаченому  дляобслуговування Державного бюджету України".

11. У  Законі  України  "Про  державний  матеріальний резерв"( 51/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,  1997  р.,  N  13,ст. 112; 1999 р., N 40, ст. 362; 2004 р., N 33-34, ст. 403):

1) у статті 8:

у другому  реченні пункту 1 слова "у тому числі на конкурснійоснові з  урахуванням  якості  продукції  та  її  придатності  длятривалого  зберігання,  за  прямими  зв'язками з підприємствами чичерез  товарні  біржі  або  інші  господарські  структури  та заімпортом"  замінити  словами  "у  порядку,  встановленому  ЗакономУкраїни "Про закупівлю товарів,  робіт і послуг за державні кошти"( 1490-14 );

у пункті 4:

в абзаці  третьому  слова "у тому числі на конкурсній основі"виключити;

абзац четвертий виключити;

в абзаці п'ятому слова "або доручає підприємствам,  установамі  організаціям,  що належать до сфери його управління,  укладеннядержавних  контрактів  (договорів)"  замінити  словами "державніконтракти (договори)";

пункт 5 виключити;

2) у статті 9:

у пункті 2 слова "на конкурсних  засадах  у  порядку,встановленому  Кабінетом  Міністрів  України" замінити словами"відповідно до вимог та процедур,  визначених Законом України "Прозакупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );

у пункті 3 слова "а також шляхом укладання угодкупівлі-продажу на акредитованих біржах" виключити.

12. Статтю 10 Закону  України  "Про  природні  монополії"( 1682-14 ) (Відомості Верховної Ради  України,  2000  р.,  N  30,ст. 238) доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Суб'єкти природних монополій здійснюють закупівлютоварів,  робіт  і  послуг  відповідно  до  вимог та процедур,визначених Законом України "Про закупівлю товарів,  робіт і послугза державні кошти" ( 1490-14 ).

{  Пункт  13  розділу  I  втратив чинність на підставі ЗаконуN 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

14. Частину  другу  статті  15  Закону  України  "Про освіту"( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради  України,  1996  р.,  N  21,ст. 84) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Навчання у  сфері  освіти  в частині організації навчання тапідвищення  кваліфікації  спеціалістів  з  питань  організації  таздійснення процедур закупівель здійснюється у порядку, визначеномуЗаконом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державнікошти" ( 1490-14 ), та не підлягає ліцензуванню".

15. У  Законі  України  "Про  державне  оборонне  замовлення"( 464-14 ) (Відомості Верховної  Ради  України,  1999  р.,  N  17,ст. 111; 2003 р., N 26, ст. 200):

1) у частині шостій статті 1:

в абзаці  четвертому  слова  "речового  та  медичного  майна,продовольства, пально-мастильних матеріалів" виключити;

в абзаці одинадцятому слова "житла  для  військовослужбовців,осіб  рядового  і  начальницького складу органів внутрішніх справ"виключити;

2) у статті 2:

у частині першій слова "та виконавців" виключити;

у частині другій слова "і виконавців" виключити;

у частині сьомій слова "внесення змін до укладених  державнихконтрактів" виключити;

3) у статті 3:

у частині першій слова  "конкурсів  (тендерів)"  замінитисловами  "процедур  закупівель",  а  слова  "Кабінетом МіністрівУкраїни" замінити словами "Законом України "Про закупівлю товарів,робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );

в абзаці першому частини другої слово  "конкурсній"  замінитисловом "конкурентній";

4) в абзаці другому частини другої статті 6 слова "підлягаютьуточненню  в  порядку,  визначеному  Кабінетом  Міністрів  Українивідповідно  до  частини  сьомої  статті  2  цього Закону" замінитисловами  "можуть  підлягати  коригуванню  у  порядку,  визначеномуЗаконом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державнікошти" ( 1490-14 ).

{  Пункт  16  втратив  чинність  на підставі Закону N 1506-VI( 1506-17 ) від 11.06.2009 }

17. У Законі  України  "Про  державну  контрольно-ревізійнуслужбу в Україні" ( 2939-12 ) (Відомості Верховної  Ради  України,1993 р., N 13, ст. 110; 2006 р., N 14, ст. 117, ст. 118):

1) у статті 2:

частину другу викласти в такій редакції:

"Державний фінансовий  контроль  реалізується державноюконтрольно-ревізійною службою через проведення  державногофінансового  аудита,  перевірки  державних закупівель таінспектування";

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Перевірка державних закупівель полягає у документальному  тафактичному  аналізі  дотримання підконтрольними установамизаконодавства  про  державні  закупівлі  та  проводиться  органамидержавної  контрольно-ревізійної  служби на всіх стадіях державнихзакупівель. Результати перевірки державних закупівель викладаютьсяв акті".

У зв'язку  з  цим частини четверту - сьому вважати відповідночастинами п'ятою - восьмою;

після частини сьомої доповнити двома новими частинами  такогозмісту:

"Порядок проведення перевірок державних  закупівельвизначається відповідно до Закону України "Про закупівлю  товарів,робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

Контроль за дотриманням законодавства щодо закупівельздійснюється  як  у порядку проведення перевірки державнихзакупівель,  так  і  під  час  державного  фінансового  аудита  таінспектування".

У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною десятою;

2) пункт 8 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:

"8) проводить перевірки державних закупівель та здійснює іншіфункції відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіті послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

II. Прикінцеві положення

1. Цей  Закон  набирає  чинності  через  60  днів  з дня йогоопублікування, крім:

абзаців тридцять  другого  -  тридцять  п'ятого  підпункту 17пункту 1 розділу I щодо доповнення  частини  десятої  статті  17-3Закону України "Про закупівлю товарів,  робіт і послуг за державнікошти" ( 1490-14 ) абзацами  четвертим  -  сьомим,  які  набираютьчинності з 1 вересня 2007 року;

пункту 3 цього розділу, який  набирає  чинності  з  дняопублікування цього Закону.

2. Процедури  закупівель,  розпочаті до набрання чинності цимЗаконом,  здійснюються відповідно  до  порядку,  встановленого  донабрання чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України  протягом  60  днів  з  дняопублікування цього Закону:

привести свої  нормативно-правові акти у відповідність із цимЗаконом;

забезпечити скасування актів, які суперечать цьому Закону;

забезпечити приведення  міністерствами,  іншими  центральнимиорганами виконавчої  влади  їхніх  нормативно-правових  актів  увідповідність із цим Законом;

забезпечити фінансування  Антимонопольного  комітету  Українидля  виконання  ним  функцій,  передбачених  Законом  України "Прозакупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

4. Міжвідомчій  комісії  з  питань  державних  закупівель утримісячний  термін  з  дня  опублікування  цього Закону розробитипорядок включення підприємств,  установ,  організацій до  перелікупідприємств, установ,  організацій,  на  базі  яких  проводитьсянавчання  та  підвищення  кваліфікації  з  питань  організації  таздійснення  процедур  закупівель,  і  порядок проведення атестаціївикладачів,  які проводять навчання чи підвищення  кваліфікації  зпитань  організації та здійснення процедур закупівель,  затвердитипрограми навчання і підвищення кваліфікації з  питань  організаціїта здійснення процедур закупівель.

5. До  приведення інших нормативно-правових актів увідповідність із нормами цього Закону вони діють у частині,  що несуперечить цьому Закону.

Президент України  В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 1 грудня 2006 року  N 424-V

Анонсы

Рекомендації НКРЕКП стосовно закупівлі електричної енергії на 2019 рік

Для забезпечення потреб держави або територіальної громади

Роз'яснення Мінекономрозвитку від 23.03.2018 N 3304-04/12631-07

Щодо правонаступництва та новостворених юридичних осіб

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 17.01.2018 N 37/11

Про затвердження Порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, в учасника процедури закупівлі

Закон від 25.12.2015 N 922-VIII

Про публічні закупівлі {Із змінами від 23.11.2018}

Роз'яснення Мінекономрозвитку від 17.01.2018 N 3304-06-1900-06

Щодо учасників нерезидентів

Почему стоит зарегистрироваться

Ищите тендеры и закупки ? Ищите тендеры и закупки ? Получайте новые тендеры на e-mail Зарегистрируйтесь!

Получайте новые тендеры на e-mail.
Рекламируйтесь на портале.
*
Получите полный доступ ко всем тендерам Получите полный доступ ко всем тендерам.*
Консультации по госзакупкам: (044) 581-28-16
Заказчикам:
Консультации по ГОСЗАКУПКАМ.
Проведение процедур закупок.
Переговорная процедура закупки.
Корпоративные закупки.
Аудит торгов перед проверкой.
Поставщикам:
Подготовка предложения.
Банковская гарантия без залога.
Обжалование результатов.
Вопросы по Prozorro.
Электронных торги PROZORRO.

(044) 237-17-23, 230-82-27, 581-28-21

РекламаРеклама

УсловияСоглашение

КонтактыКонтакт