/ Главная / Статьи
 
Авторизация
логин
пароль
Забыли пароль ? Регистрация...
Логин:
Пароль:
Внимание Тендеры !
Узнайте свои ошибки при участии в тендерах Прозоро
Проведем Тендер в Prozorro.

Статьи

Документація конкурсних торгів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
26.07.2010 N 919

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 серпня 2010 р.
за N 653/17948

СТАНДАРТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
конкурсних торгів для процедури
закупівлі - відкриті торги

Ця Стандартна документація оформлюється у паперовому, друкованому вигляді (на аркушах А4, 12 шрифтом) у формі таблиці, яка складається з 2 колонок. У колонці 1 зазначається перелік складових документації конкурсних торгів, а у колонці 2 - вимоги щодо їх заповнення відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон). Зміст кожного розділу цієї Стандартної документації визначається замовником відповідно до Закону.

Ця Стандартна документація повинна бути прошита, підписана уповноваженою особою та скріплена печаткою замовника. Кожна сторінка цієї Стандартної документації повинна бути пронумерована.

ПОРЯДОК
заповнення документації конкурсних торгів

------------------------------------------------------------------
|            I. Загальні положення          |
|----------------------------------------------------------------|
|    1     |          2             |
|-----------------+----------------------------------------------|
|1. Терміни, які |Документація конкурсних торгів розроблена на |
|вживаються в   |виконання вимог Закону. Терміни,       |
|документації   |які використовуються в цій документації    |
|конкурсних торгів|конкурсних торгів, вживаються в значеннях,  |
|         |визначених Законом              |
|-----------------+----------------------------------------------|
|2. Інформація про|                       |
|замовника торгів |                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|повне      |Зазначається замовником            |
|найменування   |                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|місцезнаходження |Зазначається адреса замовника         |
|-----------------+----------------------------------------------|
|посадова особа  |Зазначаються замовником прізвище, ім'я, по  |
|замовника,    |батькові, посада, адреса, номер телефону,   |
|уповноважена   |електронна адреса однієї чи кількох посадових |
|здійснювати   |осіб замовника, уповноважених здійснювати   |
|зв'язок з    |зв'язок з учасниками             |
|учасниками    |                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|3. Інформація про|                       |
|предмет закупівлі|                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|найменування   |Предмет закупівлі визначається замовником у  |
|предмета     |порядку, встановленому Міністерством економіки|
|закупівлі    |України.                   |
|         |У разі визначення замовником частин      |
|         |предмета закупівлі (лотів) зазначається    |
|         |найменування кожної частини предмета закупівлі|
|         |(лота) відповідно до підпункту 35 частини   |
|         |першої статті 1 Закону            |
|-----------------+----------------------------------------------|
|вид предмета   |Зазначається вид товарів, робіт, послуг    |
|закупівлі    |                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|місце, кількість,|Зазначається замовником            |
|обсяг поставки  |                       |
|товарів (надання |                       |
|послуг, виконання|                       |
|робіт)      |                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|строк поставки  |Зазначається замовником            |
|товарів (надання |                       |
|послуг, виконання|                       |
|робіт)      |                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|4. Процедура   |Відкриті торги                |
|закупівлі    |                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|5. Недискримі-  |Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь |
|нація      |у процедурі закупівлі на рівних умовах    |
|учасників    |                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|6. Інформація про|Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.|
|валюту (валюти), |Замовник може встановити, що, у разі якщо   |
|у якій (яких)  |учасником процедури закупівлі є нерезидент,  |
|повинна бути   |такий учасник може зазначити ціну пропозиції |
|розрахована і  |конкурсних торгів у _________ (зазначається  |
|зазначена ціна  |валюта). При цьому при розкритті пропозицій  |
|пропозиції    |конкурсних торгів ціна такої пропозиції    |
|конкурсних торгів|конкурсних торгів перераховується у гривні за |
|         |офіційним курсом гривні до _________     |
|         |(зазначається валюта), встановленим      |
|         |Національним банком України на дату розкриття |
|         |пропозицій конкурсних торгів, про що     |
|         |зазначається у протоколі розкриття пропозицій |
|         |конкурсних торгів. У такому випадку      |
|         |документація конкурсних торгів повинна містити|
|         |формулу (механізм, спосіб) зазначеного    |
|         |перерахунку                  |
|-----------------+----------------------------------------------|
|7. Інформація про|Під час проведення процедур закупівель усі  |
|мову (мови), якою|документи, що готуються замовником,      |
|(якими) повинні |викладаються українською мовою, а також за  |
|бути складені  |рішенням замовника одночасно всі документи  |
|пропозиції    |можуть мати автентичний переклад на іншу мову.|
|конкурсних торгів|Визначальним є текст, викладений українською |
|         |мовою.                    |
|         |У випадках, передбачених частиною       |
|         |четвертою статті 10 цього Закону,       |
|         |документи замовника щодо процедури закупівлі, |
|         |передбачені цим Законом, викладаються     |
|         |українською та англійською мовами. Тексти   |
|         |повинні бути автентичними, визначальним є   |
|         |текст, викладений українською мовою      |
|----------------------------------------------------------------|
|II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації |
|конкурсних торгів                        |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Процедура   |Учасник, який отримав документацію конкурсних |
|надання     |торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до|
|роз'яснень щодо |закінчення строку подання пропозицій     |
|документації   |конкурсних торгів звернутися до замовника за |
|конкурсних торгів|роз'ясненнями щодо документації конкурсних  |
|         |торгів.                    |
|         |Замовник повинен надати роз'яснення на    |
|         |запит протягом трьох днів з дня його отримання|
|         |всім особам, яким було надано документацію  |
|         |конкурсних торгів. Замовник має право з    |
|         |власної ініціативи чи за результатами запитів |
|         |внести зміни до документації конкурсних    |
|         |торгів, продовживши строк подання та розкриття|
|         |пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на |
|         |сім днів та повідомити письмово протягом   |
|         |одного робочого дня з дня прийняття рішення  |
|         |про внесення зазначених змін усіх осіб, яким |
|         |було видано документацію конкурсних торгів.  |
|         |У разі здійснення закупівлі за скороченою   |
|         |процедурою замовник не має права з власної  |
|         |ініціативи чи за результатами запитів вносити |
|         |зміни до документації конкурсних торгів, крім |
|         |випадків, коли внесення таких змін необхідне |
|         |для приведення документації конкурсних торгів |
|         |у відповідність із вимогами чинного      |
|         |законодавства або такі зміни вимагає рішення |
|         |органу оскарження. У такому разі замовник   |
|         |вносить відповідні зміни до документації   |
|         |конкурсних торгів та продовжує строк подання |
|         |пропозицій конкурсних торгів.         |
|         |У разі несвоєчасного подання замовником    |
|         |роз'яснень щодо змісту документації      |
|         |конкурсних торгів або             |
|         |несвоєчасного внесення до неї змін замовник  |
|         |повинен продовжити строк подання та розкриття |
|         |пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім|
|         |днів та повідомити про це всіх осіб, яким було|
|         |видано документацію конкурсних торгів.    |
|         |Зазначена інформація оприлюднюється замовником|
|         |відповідно до статті 10 Закону        |
|-----------------+----------------------------------------------|
|2. Порядок    |У разі проведення зборів з метою роз'яснення |
|проведення зборів|будь-яких запитів щодо документації конкурсних|
|з метою     |торгів замовник повинен забезпечити ведення  |
|роз'яснення   |протоколу таких зборів з викладенням у ньому |
|запитів щодо   |всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його |
|документації   |всім особам, яким було подано документацію  |
|конкурсних торгів|конкурсних торгів, незалежно від їх      |
|         |присутності на зборах.            |
|         |Зазначена інформація оприлюднюється      |
|         |замовником відповідно до статті        |
|         |10 Закону                   |
|----------------------------------------------------------------|
|III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів          |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Оформлення  |Пропозиція конкурсних торгів подається у   |
|пропозиції    |письмовій формі за підписом уповноваженої   |
|конкурсних торгів|посадової особи учасника, прошита,      |
|*Ця вимога не  |пронумерована та скріплена печаткою* у    |
|стосується    |запечатаному конверті.            |
|учасників, які  |Учасник процедури               |
|здійснюють    |закупівлі має право подати лише одну     |
|діяльність без  |пропозицію конкурсних торгів.         |
|печатки згідно з |Учасникам процедури закупівлі         |
|чинним      |дозволяється подавати             |
|законодавством, |пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета |
|за винятком   |закупівлі, так і щодо визначених частин    |
|оригіналів чи  |предмета закупівлі (зазначається у разі    |
|нотаріально   |визначення замовником частин предмета     |
|завірених    |закупівлі (лотів)).              |
|документів,   |Усі сторінки пропозиції            |
|виданих учаснику |конкурсних торгів учасника процедури закупівлі|
|іншими      |повинні бути пронумеровані та містити підпис |
|організаціями  |уповноваженої посадової особи учасника    |
|(підприємствами, |процедури закупівлі, а також відбитки     |
|установами)   |печатки*.                   |
|         |Повноваження щодо підпису документів     |
|         |пропозиції конкурсних торгів учасника     |
|         |процедури закупівлі підтверджується випискою з|
|         |протоколу засновників, наказом про      |
|         |призначення, довіреністю, дорученням або іншим|
|         |документом, що підтверджує повноваження    |
|         |посадової особи учасника на підписання    |
|         |документів______________ (замовником     |
|         |зазначається відповідний документ).      |
|         |Пропозиція конкурсних торгів         |
|         |запечатується у одному            |
|         |конверті, який у місцях склеювання повинен  |
|         |містити відбитки печатки учасника процедури  |
|         |закупівлі*.                  |
|         |На конверті повинно бути зазначено:      |
|         |повне найменування і             |
|         |місцезнаходження замовника;          |
|         |назва предмета закупівлі           |
|         |відповідно до оголошення про         |
|         |проведення відкритих торгів;         |
|         |повне найменування (прізвище,         |
|         |ім'я, по батькові)              |
|         |учасника процедури закупівлі, його      |
|         |місцезнаходження (місце проживання),     |
|         |ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери    |
|         |контактних телефонів;             |
|         |маркування: "Не відкривати          |
|         |до _________ (зазначаються дата та      |
|         |час розкриття пропозицій конкурсних торгів") |
|-----------------+----------------------------------------------|
|2. Зміст     |Пропозиція конкурсних торгів, яка подається  |
|пропозиції    |учасником процедури закупівлі, повинна    |
|конкурсних торгів|складатися з:                 |
|учасника     |документів, що підтверджують         |
|         |повноваження посадової особи або представника |
|         |учасника процедури закупівлі щодо підпису   |
|         |документів пропозиції конкурсних торгів;   |
|         |документа, що підтверджує надання учасником  |
|         |забезпечення пропозиції конкурсних торгів   |
|         |(якщо таке забезпечення передбачено      |
|         |оголошенням про проведення процедури     |
|         |закупівлі);                  |
|         |інформації про необхідні технічні,      |
|         |якісні та кількісні характеристики предмета  |
|         |закупівлі, в тому числі відповідну технічну  |
|         |специфікацію (у разі потреби (плани,     |
|         |креслення, малюнки чи опис предмета      |
|         |закупівлі);                  |
|         |документально підтвердженої          |
|         |інформації про їх відповідність        |
|         |кваліфікаційним критеріям           |
|-----------------+----------------------------------------------|
|3. Забезпечення |У разі, якщо замовник вимагає надання     |
|пропозиції    |учасниками забезпечення пропозиції конкурсних |
|конкурсних торгів|торгів, у документації конкурсних торгів   |
|         |зазначається така інформація:         |
|         |розмір забезпечення пропозиції        |
|         |конкурсних торгів:              |
|         |________________(визначається замовником   |
|         |відповідно до частини першої статті 24 Закону.|
|         |У разі якщо пропозиції конкурсних       |
|         |торгів подаються стосовно частини предмета  |
|         |закупівлі (лота), розмір забезпечення     |
|         |пропозиції конкурсних торгів встановлюється  |
|         |замовником виходячи з очікуваної вартості   |
|         |предмета закупівлі щодо кожної його частини  |
|         |(лота));                   |
|         |види забезпечення пропозиції         |
|         |конкурсних торгів: ______________       |
|         |(визначаються замовником відповідно до    |
|         |підпункту 8 частини першої статті 1 Закону). |
|         |строк дії забезпечення пропозиції конкурсних |
|         |торгів ___________              |
|-----------------+----------------------------------------------|
|4. Умови     |Замовник повертає забезпечення пропозиції   |
|повернення чи  |конкурсних торгів учаснику протягом 3     |
|неповернення   |банківських днів з дня настання підстави для |
|забезпечення   |повернення забезпечення пропозиції конкурсних |
|пропозиції    |торгів у разі:                |
|конкурсних торгів|закінчення строку дії             |
|         |забезпечення пропозиції конкурсних торгів,  |
|         |зазначеного у документації конкурсних торгів; |
|         |укладення договору про закупівлю з учасником, |
|         |що став переможцем конкурсних торгів;     |
|         |відкликання пропозиції конкурсних торгів до  |
|         |закінчення строку її подання;         |
|         |закінчення процедури закупівлі        |
|         |у разі неукладення              |
|         |договору про закупівлю з жодним з учасників, |
|         |що подали пропозиції конкурсних торгів.    |
|         |Залежно від виду надання забезпечення     |
|         |пропозиції конкурсних торгів замовник визначає|
|         |способи його повернення учаснику процедури  |
|         |закупівлі. Забезпечення пропозиції конкурсних |
|         |торгів не повертається замовником у разі:   |
|         |відкликання пропозиції конкурсних торгів   |
|         |учасником після закінчення строку її подання; |
|         |непідписання учасником, що став переможцем  |
|         |торгів, договору про закупівлю;        |
|         |ненадання переможцем торгів          |
|         |забезпечення виконання            |
|         |договору про закупівлю після акцепту його   |
|         |пропозиції конкурсних торгів, якщо надання  |
|         |такого забезпечення передбачено документацією |
|         |конкурсних торгів.              |
|         |Кошти, що надійшли як             |
|         |забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у |
|         |разі якщо вони не повертаються учаснику),   |
|         |підлягають перерахуванню до відповідного   |
|         |бюджету, а у разі здійснення закупівлі    |
|         |підприємствами, об'єднаннями підприємств не за|
|         |бюджетні кошти - перераховуються на рахунок  |
|         |підприємства, об'єднання підприємств     |
|-----------------+----------------------------------------------|
|5. Строк,    |Пропозиції конкурсних торгів вважаються    |
|протягом якого  |дійсними протягом ____________ днів      |
|пропозиції    |(зазначається замовником, але не менше ніж  |
|конкурсних торгів|90 днів з дати розкриття пропозицій      |
|є дійсними    |конкурсних торгів). До закінчення       |
|         |цього строку замовник             |
|         |має право вимагати від учасників продовження |
|         |строку дії пропозицій конкурсних торгів.   |
|         |Учасник має право:              |
|         |відхилити таку вимогу, не           |
|         |втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення |
|         |пропозиції конкурсних торгів;         |
|         |погодитися з вимогою та продовжити строк дії |
|         |поданої ним пропозиції конкурсних торгів   |
|         |та наданого забезпечення пропозиції      |
|         |конкурсних торгів               |
|-----------------+----------------------------------------------|
|6. Кваліфікаційні|При визначенні кваліфікаційних критеріїв у  |
|критерії до   |документації конкурсних торгів замовник    |
|учасників    |керується переліком кваліфікаційних критеріїв,|
|         |зазначених у статті 16 Закону.        |
|         |Замовником зазначаються кваліфікаційні    |
|         |критерії до учасників відповідно до статті 16 |
|         |Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону,|
|         |та інформація про спосіб документального   |
|         |підтвердження відповідності учасників     |
|         |встановленим критеріям та вимогам згідно із  |
|         |законодавством                |
|-----------------+----------------------------------------------|
|7. Інформація про|Учасники процедури закупівлі повинні надати в |
|необхідні    |складі пропозицій конкурсних торгів документи,|
|технічні, якісні |які підтверджують відповідність пропозиції  |
|та кількісні   |конкурсних торгів учасника технічним, якісним,|
|характеристики  |кількісним та іншим вимогам до предмета    |
|предмета     |закупівлі, встановленим замовником.      |
|закупівлі    |Замовником зазначаються вимоги до предмета  |
|         |закупівлі згідно з частиною другою      |
|         |статті 22 Закону               |
|-----------------+----------------------------------------------|
|8. Опис окремої |Замовник може визначати окремі частини    |
|частини (частин) |предмета закупівлі (лоти) із зазначенням вимог|
|предмета     |до них згідно з нормами Закону        |
|закупівлі (лота),|                       |
|щодо якої можуть |                       |
|бути подані   |                       |
|пропозиції    |                       |
|конкурсних торгів|                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|9. Внесення змін |Учасник має право внести зміни або відкликати |
|або відкликання |свою пропозицію конкурсних торгів до     |
|пропозиції    |закінчення строку її подання без втрати свого |
|конкурсних торгів|забезпечення пропозиції конкурсних торгів.  |
|учасником    |Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції|
|         |конкурсних торгів враховуються у разі, коли  |
|         |вони отримані замовником до закінчення строку |
|         |подання пропозицій конкурсних торгів     |
|----------------------------------------------------------------|
|IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів      |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Спосіб, місце |Особисто або поштою              |
|та кінцевий строк|                       |
|подання     |                       |
|пропозицій    |                       |
|конкурсних    |                       |
|торгів: спосіб  |                       |
|подання     |                       |
|пропозицій    |                       |
|конкурсних торгів|                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|місце подання  |Встановлюється замовником           |
|пропозицій    |                       |
|конкурсних торгів|                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|кінцевий строк  |Встановлюється замовником           |
|подання     |Пропозиції конкурсних торгів,         |
|пропозицій    |отримані замовником після           |
|конкурсних торгів|закінчення строку їх подання, не розкриваються|
|(дата, час)   |і повертаються учасникам, що їх подали.    |
|         |На запит учасника замовник протягом одного  |
|         |робочого дня з дня надходження запиту     |
|         |підтверджує надходження пропозиції конкурсних |
|         |торгів із зазначенням дати та часу      |
|-----------------+----------------------------------------------|
|2. Місце, дата та|Визначається замовником            |
|час розкриття  |                       |
|пропозицій    |                       |
|конкурсних торгів|                       |
|місце розкриття |                       |
|пропозицій    |                       |
|конкурсних торгів|                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|дата та час   |Визначається замовником            |
|розкриття    |До участі у процедурі             |
|пропозицій    |розкриття пропозицій конкурсних торгів    |
|конкурсних торгів|замовником допускаються всі учасники або їх  |
|         |уповноважені представники. Відсутність    |
|         |учасника або його уповноваженого представника |
|         |під час процедури розкриття пропозицій    |
|         |конкурсних торгів не є підставою для відмови в|
|         |розкритті чи розгляді або для відхилення його |
|         |пропозиції конкурсних торгів.         |
|         |Повноваження представника учасника      |
|         |підтверджується випискою           |
|         |з протоколу засновників, наказом про     |
|         |призначення, довіреністю, дорученням або іншим|
|         |документом, що підтверджує повноваження    |
|         |посадової особи учасника на участь у процедурі|
|         |розкриття пропозицій конкурсних торгів    |
|         |______________ (замовником зазначається    |
|         |відповідний документ).            |
|         |Для підтвердження особи такий представник   |
|         |повинен надати паспорт або          |
|         |___________ (замовник може визначити інший  |
|         |документ, що посвідчує особу уповноваженого  |
|         |представника учасника).            |
|         |Під час розкриття пропозицій конкурсних    |
|         |торгів перевіряється             |
|         |наявність чи відсутність усіх необхідних   |
|         |документів, передбачених документацією    |
|         |конкурсних торгів, а також оголошуються    |
|         |найменування та місцезнаходження кожного   |
|         |учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних  |
|         |торгів або частини предмета закупівлі (лота). |
|         |Зазначена інформація вноситься до протоколу  |
|         |розкриття пропозицій конкурсних торгів.    |
|         |Протокол розкриття пропозицій конкурсних   |
|         |торгів складається у день розкриття пропозицій|
|         |конкурсних торгів за формою, затвердженою   |
|         |Міністерством економіки України.       |
|         |Протокол розкриття пропозицій         |
|         |конкурсних торгів               |
|         |підписується членами комітету з конкурсних  |
|         |торгів та учасниками, які беруть участь у   |
|         |процедурі розкриття пропозицій конкурсних   |
|         |торгів.                    |
|         |Завірена підписом голови комітету з      |
|         |конкурсних торгів та печаткою замовника копія |
|         |протоколу розкриття пропозицій конкурсних   |
|         |торгів надається будь-якому учаснику на його |
|         |запит протягом одного робочого дня з дня   |
|         |отримання такого запиту.           |
|         |Протокол розкриття пропозицій конкурсних   |
|         |торгів оприлюднюється             |
|         |відповідно до статті 10 Закону        |
|----------------------------------------------------------------|
|V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Перелік    |Замовник має право звернутися до учасників за |
|критеріїв та   |роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних |
|методика оцінки |торгів з метою спрощення розгляду та оцінки  |
|пропозиції    |пропозицій.                  |
|конкурсних торгів|Замовник та учасники не можуть        |
|із зазначенням  |ініціювати будь-які переговори з питань    |
|питомої ваги   |внесення змін до змісту або ціни поданої   |
|критерію     |пропозиції конкурсних торгів.         |
|         |Замовником визначаються критерії       |
|         |та методика оцінки відповідно до       |
|         |частини п'ятої статті 28 Закону        |
|-----------------+----------------------------------------------|
|2. Виправлення  |Замовник має право на виправлення арифметичних|
|арифметичних   |помилок, допущених в результаті арифметичних |
|помилок     |дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних|
|         |торгів під час проведення її оцінки, у    |
|         |порядку, визначеному документацією конкурсних |
|         |торгів, за умови отримання письмової згоди на |
|         |це учасника, який подав пропозицію конкурсних |
|         |торгів.                    |
|         |Замовник зазначає умови та порядок      |
|         |виправлення арифметичних помилок.       |
|         |Якщо учасник не згоден з виправленням     |
|         |арифметичних помилок, його пропозиція     |
|         |конкурсних торгів відхиляється        |
|-----------------+----------------------------------------------|
|3. Інша     |Замовник в документації конкурсних торгів може|
|інформація 4.  |зазначити іншу необхідну інформацію відповідно|
|Відхилення    |до законодавства Замовник відхиляє пропозицію |
|пропозицій    |конкурсних торгів у разі, якщо:        |
|конкурсних торгів|1) учасник: не відповідає           |
|         |кваліфікаційним критеріям,          |
|         |встановленим статтею 16 Закону;        |
|         |не погоджується з виправленням виявленої   |
|         |замовником арифметичної помилки;       |
|         |не надав забезпечення пропозиції       |
|         |конкурсних торгів, якщо таке         |
|         |забезпечення вимагалося замовником;      |
|         |2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та |
|         |частині сьомій статті 28 цього Закону;    |
|         |3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає |
|         |умовам документації конкурсних торгів.    |
|         |Інформація про відхилення пропозиції     |
|         |конкурсних торгів із зазначенням підстави   |
|         |надсилається учаснику, пропозиція якого    |
|         |відхилена, протягом трьох робочих днів з дати |
|         |прийняття такого рішення та оприлюднюється  |
|         |відповідно до статті 10 цього Закону     |
|-----------------+----------------------------------------------|
|5. Відміна    |Замовник відміняє торги у разі:        |
|замовником торгів|відсутності подальшої потреби         |
|чи визнання їх  |у закупівлі товарів, робіт;          |
|такими, що не  |неможливості усунення порушень,        |
|відбулися    |які виникли через виявлені          |
|         |порушення законодавства з           |
|         |питань державних закупівель;         |
|         |виявлення факту змови учасників;       |
|         |порушення порядку публікації         |
|         |оголошення про проведення           |
|         |процедури закупівлі, акцепту,         |
|         |оголошення про результати процедури      |
|         |закупівлі, передбаченого           |
|         |цим Законом;                 |
|         |подання для участі у них           |
|         |менше двох пропозицій             |
|         |конкурсних торгів;              |
|         |відхилення всіх пропозицій          |
|         |конкурсних торгів згідно           |
|         |з цим Законом;                |
|         |якщо до оцінки допущено            |
|         |пропозиції менше ніж двох           |
|         |учасників.                  |
|         |Про відміну процедури             |
|         |закупівлі за такими              |
|         |підставами має бути чітко           |
|         |визначено у документації           |
|         |конкурсних торгів. Торги можуть        |
|         |бути відмінені частково            |
|         |(за лотом). Замовник має право        |
|         |визнати торги такими, що не          |
|         |відбулися у разі, якщо:            |
|         |ціна найбільш вигідної пропозиції       |
|         |конкурсних торгів перевищує суму,       |
|         |передбачену замовником на фінансування    |
|         |закупівлі;                  |
|         |здійснення закупівлі стало неможливим     |
|         |внаслідок непереборної сили.         |
|         |Повідомлення про відміну торгів або визнання |
|         |їх такими, що не відбулися, надсилається   |
|         |замовником Уповноваженому органу та усім   |
|         |учасникам протягом трьох робочих днів з дня  |
|         |прийняття замовником відповідного рішення та |
|         |оприлюднюється відповідно до статті 10 цього |
|         |Закону                    |
|----------------------------------------------------------------|
|VI. Укладання договору про закупівлю              |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Терміни    |У день визначення переможця замовник акцептує |
|укладання    |пропозицію конкурсних торгів, що визнана   |
|договору     |найбільш економічно вигідною за результатами |
|         |оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю|
|         |з учасником, пропозицію конкурсних торгів   |
|         |якого було акцептовано, не пізніше ніж через |
|         |30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до|
|         |вимог документації конкурсних торгів та    |
|         |акцептованої пропозиції, але не раніше ніж  |
|         |через 14 днів з дати публікації у державному |
|         |офіційному друкованому виданні з питань    |
|         |державних закупівель повідомлення про акцепт |
|         |пропозиції конкурсних торгів. Під час     |
|         |здійснення закупівель за скороченою процедурою|
|         |замовник укладає договір про закупівлю з   |
|         |учасником, пропозицію конкурсних торгів якого |
|         |було акцептовано, відповідно до вимог     |
|         |документації конкурсних торгів та акцептованої|
|         |пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять |
|         |днів з дня публікації у державному офіційному |
|         |друкованому виданні з питань державних    |
|         |закупівель повідомлення про акцепт пропозиції |
|         |конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14|
|         |днів з дня акцепту              |
|-----------------+----------------------------------------------|
|2. Істотні умови,|Зазначається замовником відповідно до вимог  |
|які обов'язково |статтей 40, 41 Закону             |
|включаються до  |                       |
|договору про   |                       |
|закупівлю    |                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|3. Дії замовника |У разі письмової відмови переможця торгів   |
|при відмові   |підписати договір про закупівлю відповідно до |
|переможця торгів |вимог документації конкурсних торгів або   |
|підписати договір|неукладення договору про закупівлю з вини   |
|про закупівлю  |учасника у строк, визначений Законом,     |
|         |замовник повторно визначає          |
|         |найбільш економічно вигідну пропозицію    |
|         |конкурсних торгів з тих, строк дії яких    |
|         |ще не минув                  |
|-----------------+----------------------------------------------|
|4. Забезпечення |У разі якщо замовник вимагає надання     |
|виконання    |забезпечення виконання договору про закупівлю |
|договору про   |переможцем торгів, в документації конкурсних |
|закупівлю    |торгів зазначається така інформація:     |
|         |розмір забезпечення виконання         |
|         |договору про закупівлю:            |
|         |____________ (визначається замовником,    |
|         |але не більше 5 відсотків вартості      |
|         |договору);                  |
|         |види надання забезпечення виконання      |
|         |договору про закупівлю:            |
|         |______________________            |
|         |(визначаються замовником           |
|         |відповідно до підпункту 7 частини       |
|         |першої статі 1 Закону).            |
|         |Забезпечення виконання договору        |
|         |вноситься учасником-переможцем не       |
|         |пізніше дати укладення договору        |
|         |про закупівлю.                |
|         |Замовник повертає забезпечення виконання   |
|         |договору про закупівлю після виконання    |
|         |учасником-переможцем договору, а також у разі |
|         |визнання судом результатів процедури закупівлі|
|         |або договору про закупівлю недійсними у    |
|         |випадках, передбачених частинами першою та  |
|         |другою статті 30, частиною третьою статті 31 |
|         |Закону, а також згідно з умовами, зазначеними |
|         |у договорі, але не пізніше ніж протягом трьох |
|         |банківських днів з дня настання зазначених  |
|         |обставин                   |
------------------------------------------------------------------

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного замовлення С.С.Пересунько

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
26.07.2010 N 919

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 серпня 2010 р.
за N 654/17949

СТАНДАРТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
конкурсних торгів для процедури
закупівлі - двоступеневі торги

Ця Стандартна документація оформлюється у паперовому, друкованому вигляді (на аркушах А4, 12 шрифтом) у формі таблиці, яка складається з 2 колонок. У колонці 1 зазначається перелік складових документації конкурсних торгів, а у колонці 2 - вимоги щодо їх заповнення відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон). Зміст кожного розділу цієї Стандартної документації визначається замовником відповідно до Закону.

Ця Стандартна документація повинна бути прошита, підписана уповноваженою особою та скріплена печаткою замовника. Кожна сторінка цієї Стандартної документації повинна бути пронумерована.

ПОРЯДОК
заповнення документації конкурсних торгів

------------------------------------------------------------------
|          I. Загальні положення            |
|----------------------------------------------------------------|
|    1     |           2            |
|-----------------+----------------------------------------------|
|1. Терміни, які |Документація конкурсних торгів розроблена на |
|вживаються в   |виконання  вимог  Закону.    Терміни, |
|документації   |які використовуються в цій документації    |
|конкурсних торгів|конкурсних торгів, вживаються в значеннях,  |
|         |визначених Законом              |
|-----------------+----------------------------------------------|
|2. Інформація про|                       |
|замовника торгів |                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|повне      |Зазначається замовником            |
|найменування   |                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|місцезнаходження |Зазначається адреса замовника         |
|-----------------+----------------------------------------------|
|посадова особа  |Зазначаються замовником прізвище, ім'я, по  |
|замовника,    |батькові, посада, адреса, номер телефону,   |
|уповноважена   |електронна адреса однієї чи кількох посадових |
|здійснювати   |осіб замовника, уповноважених здійснювати   |
|зв'язок з    |зв'язок з учасниками             |
|учасниками    |                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|3. Інформація про|                       |
|предмет закупівлі|                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|найменування   |Предмет закупівлі визначається замовником у  |
|предмета     |порядку, встановленому Уповноваженим органом. |
|закупівлі    |У разі визначення замовником частин предмета |
|         |закупівлі (лотів) зазначається найменування  |
|         |кожної частини предмета закупівлі (лота)   |
|         |відповідно до підпункту 35 частини першої   |
|         |статті 1 Закону                |
|-----------------+----------------------------------------------|
|вид предмета   |Зазначається вид товарів, робіт, послуг    |
|закупівлі    |                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|місце, кількість,|Зазначається замовником            |
|обсяг поставки  |                       |
|товарів (надання |                       |
|послуг, виконання|                       |
|робіт)      |                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|строк поставки  |Зазначається замовником            |
|товарів (надання |                       |
|послуг, виконання|                       |
|робіт)      |                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|4. Процедура   |Двоступеневі торги.              |
|закупівлі    |Двоступеневі торги проводяться        |
|         |в два етапи.                 |
|         |На першому етапі всім учасникам        |
|         |пропонується подати попередні         |
|         |пропозиції конкурсних торгів без зазначення  |
|         |ціни. Документація конкурсних торгів     |
|         |передбачає лише пропозиції щодо технічних,  |
|         |якісних та інших характеристик предмета    |
|         |закупівлі, умови поставки, підтвердження   |
|         |професійної і технічної компетентності    |
|         |учасників та їх відповідності кваліфікаційним |
|         |критеріям.                  |
|         |На другому етапі замовник запрошує      |
|         |до участі учасників, попередні пропозиції   |
|         |конкурсних торгів яких не було відхилено на  |
|         |першому етапі та пропозиції яких виявилися  |
|         |прийнятними в цілому, але не менше ніж двох. |
|         |На другому етапі учасники повинні подати   |
|         |остаточні пропозиції конкурсних торгів із   |
|         |зазначенням ціни               |
|-----------------+----------------------------------------------|
|5. Недискримі-  |Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь |
|нація учасників |у процедурі закупівлі на рівних умовах    |
|-----------------+----------------------------------------------|
|6. Інформація про|Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.|
|валюту (валюти), |Замовник може встановити що, у разі якщо   |
|у якій (яких)  |учасником процедури закупівлі є нерезидент,  |
|повинна бути   |такий учасник може зазначити ціну пропозиції |
|розрахована і  |конкурсних торгів у _________ (зазначається  |
|зазначена ціна  |валюта). При цьому при розкритті пропозицій  |
|пропозиції    |конкурсних торгів ціна такої пропозиції    |
|конкурсних торгів|конкурсних торгів перераховується у гривні за |
|         |офіційним курсом гривні до _________     |
|         |(зазначається валюта), встановленим      |
|         |Національним банком України на дату розкриття |
|         |пропозицій конкурсних торгів, про що     |
|         |зазначається у протоколі розкриття пропозицій |
|         |конкурсних торгів. У такому разі документація |
|         |конкурсних торгів повинна містити формулу   |
|         |(механізм, спосіб) зазначеного перерахунку  |
|-----------------+----------------------------------------------|
|7. Інформація про|Під час проведення процедур закупівель усі  |
|мову (мови), якою|документи, що готуються замовником,      |
|(якими) повинні |викладаються українською мовою, а також за  |
|бути складені  |рішенням замовника одночасно всі документи  |
|пропозиції    |можуть мати автентичний переклад на іншу мову.|
|конкурсних торгів|Визначальним є текст, викладений українською |
|         |мовою.                    |
|         |У випадках, передбачених частиною       |
|         |четвертою  статті  10  цього   Закону, |
|         |документи замовника щодо процедури закупівлі, |
|         |передбачені цим Законом, викладаються     |
|         |українською та англійською мовами. Тексти   |
|         |повинні бути автентичними, визначальним є   |
|         |текст, викладений українською мовою      |
|----------------------------------------------------------------|
|II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації |
|конкурсних торгів                        |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Процедура   |Учасник, який отримав документацію конкурсних |
|надання     |торгів, має право не пізніше ніж за десять  |
|роз'яснень щодо |календарних днів до закінчення строку подання |
|документації   |пропозицій конкурсних торгів звернутися до  |
|конкурсних торгів|замовника за роз'ясненнями щодо документації |
|         |конкурсних торгів. Замовник повинен надати  |
|         |роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня|
|         |його отримання всім особам, яким було надано |
|         |документацію конкурсних торгів.        |
|         |Замовник має право з власної ініціативи    |
|         |чи за результатами запитів внести зміни    |
|         |до документації конкурсних торгів,      |
|         |продовживши строк подання           |
|         |та розкриття пропозицій конкурсних торгів не |
|         |менше ніж на сім днів та повідомити письмово |
|         |протягом одного робочого дня з дня прийняття |
|         |рішення про внесення зазначених змін усіх   |
|         |осіб, яким було видано документацію конкурсних|
|         |торгів.                    |
|         |У разі здійснення закупівлі за скороченою   |
|         |процедурою замовник не має права з      |
|         |власної ініціативи чи за результатами запитів |
|         |вносити зміни до документації конкурсних   |
|         |торгів, крім випадків, коли внесення таких  |
|         |змін необхідне для приведення документації  |
|         |конкурсних торгів у відповідність із вимогами |
|         |чинного законодавства або такі зміни вимагає |
|         |рішення органу оскарження. У такому разі   |
|         |замовник вносить відповідні зміни до     |
|         |документації конкурсних торгів та продовжує  |
|         |строк подання пропозицій конкурсних торгів.  |
|         |У разі несвоєчасного подання замовником    |
|         |роз'яснень щодо змісту документації конкурсних|
|         |торгів або несвоєчасного внесення до неї змін |
|         |замовник повинен продовжити строк подання та |
|         |розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш|
|         |як на сім днів та повідомити про це всіх осіб,|
|         |яким було видано документацію конкурсних   |
|         |торгів.                    |
|         |Зазначена інформація оприлюднюється      |
|         |замовником відповідно до статті 10 Закону   |
|-----------------+----------------------------------------------|
|2. Порядок    |У разі проведення зборів з метою роз'яснення |
|проведення зборів|будь-яких запитів щодо документації конкурсних|
|з метою     |торгів замовник повинен забезпечити ведення  |
|роз'яснення   |протоколу таких зборів з викладенням у ньому |
|запитів щодо   |всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його |
|документації   |всім особам, яким було подано документацію  |
|конкурсних торгів|конкурсних торгів, незалежно від їх      |
|         |присутності на зборах.            |
|         |Зазначена інформація оприлюднюється      |
|         |замовником відповідно до статті        |
|         |10 Закону                   |
|----------------------------------------------------------------|
|III. Підготовка попередніх та остаточних пропозицій конкурсних |
|торгів                             |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Оформлення  |Пропозиція конкурсних торгів подається у   |
|пропозиції    |письмовій формі за підписом уповноваженої   |
|конкурсних торгів|посадової особи учасника, прошита,      |
|*Ця вимога не  |пронумерована та скріплена печаткою у     |
|стосується    |запечатаному конверті.            |
|учасників, які  |Учасник процедури закупівлі          |
|здійснюють    |має право подати лише одну          |
|діяльність без  |пропозицію конкурсних торгів.         |
|печатки згідно з |Учасникам процедури закупівлі         |
|чинним      |дозволяється подавати             |
|законодавством, |пропозиції конкурсних торгів як щодо всього  |
|за винятком   |предмета закупівлі, так і щодо визначених   |
|оригіналів чи  |частин предмета закупівлі (зазначається у разі|
|нотаріально   |визначення замовником частин предмета     |
|завірених    |закупівлі (лотів)).              |
|документів,   |Усі сторінки пропозиції конкурсних      |
|виданих учаснику |торгів учасника процедури закупівлі      |
|іншими      |повинні бути пронумеровані та містити підпис |
|організаціями  |уповноваженої посадової особи учасника    |
|(підприємствами, |процедури закупівлі, а також відбитки     |
|установами)   |печатки*.                   |
|         |Пропозиція конкурсних торгів         |
|         |запечатується у одному конверті, який у місцях|
|         |склеювання повинен містити відбитки печатки  |
|         |учасника процедури закупівлі*.        |
|         |На конверті повинно бути зазначено:      |
|         |повне найменування і місцезнаходження     |
|         |замовника;                  |
|         |назва предмета закупівлі відповідно      |
|         |до оголошення про проведення         |
|         |двоступеневих торгів, номер          |
|         |державного офіційного друкованого видання, у |
|         |якому було опубліковано оголошення про    |
|         |проведення процедури закупівлі, номер     |
|         |оголошення;                  |
|         |повне найменування (прізвище,         |
|         |ім'я, по батькові) учасника процедури     |
|         |закупівлі, його місцезнаходження (місце    |
|         |проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ,   |
|         |номери контактних телефонів;         |
|         |маркування: "Не відкривати          |
|         |до _________ (зазначаються          |
|         |дата та час розкриття пропозицій       |
|         |конкурсних торгів")              |
|-----------------+----------------------------------------------|
|2. Зміст     |Попередня пропозиція конкурсних торгів, яка  |
|пропозиції    |подається учасником на першому етапі торгів, |
|конкурсних торгів|повинна складатися з:             |
|учасника     |документів, що                |
|         |підтверджують повноваження посадової особи або|
|         |представника учасника процедури закупівлі щодо|
|         |підпису документів пропозиції конкурсних   |
|         |торгів;                    |
|         |інформації про необхідні технічні,      |
|         |якісні та кількісні характеристики предмета  |
|         |закупівлі, в тому числі відповідну технічну  |
|         |специфікацію (у разі потреби (плани,     |
|         |креслення, малюнки чи опис предмета      |
|         |закупівлі);                  |
|         |документально підтвердженої          |
|         |інформації про їх відповідність        |
|         |кваліфікаційним критеріям.          |
|         |Остаточна пропозиція конкурсних        |
|         |торгів, яка подається             |
|         |учасником на другому етапі торгів, повинна  |
|         |складатися з: документів, що підтверджують  |
|         |повноваження посадової особи або представника |
|         |учасника процедури закупівлі щодо підпису   |
|         |документів пропозиції конкурсних торгів;   |
|         |документа, що підтверджує надання учасником  |
|         |забезпечення пропозиції конкурсних торгів   |
|         |(якщо таке забезпечення передбачено      |
|         |оголошенням про проведення процедури     |
|         |закупівлі); інформації про необхідні технічні,|
|         |якісні та кількісні характеристики предмета  |
|         |закупівлі, в тому числі відповідну технічну  |
|         |специфікацію (у разі потреби ( плани,     |
|         |креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі)|
|         |(з урахуванням змін, внесених замовником після|
|         |розгляду попередніх конкурсних пропозицій на |
|         |першому етапі торгів)             |
|-----------------+----------------------------------------------|
|3. Забезпечення |У разі коли замовник вимагає надання     |
|пропозиції    |учасниками забезпечення пропозиції конкурсних |
|конкурсних торгів|торгів, у документації конкурсних торгів   |
|         |зазначається така інформація:         |
|         |розмір забезпечення пропозиції        |
|         |конкурсних торгів:              |
|         |________________ (визначається замовником   |
|         |відповідно до частини першої         |
|         |статті 24 Закону.               |
|         |У разі якщо пропозиції конкурсних       |
|         |торгів подаються стосовно частини предмета  |
|         |закупівлі (лота), розмір забезпечення     |
|         |пропозиції конкурсних торгів встановлюється  |
|         |замовником виходячи з очікуваної вартості   |
|         |предмета закупівлі щодо кожної його частини  |
|         |(лота));                   |
|         |види надання забезпечення пропозиції     |
|         |конкурсних торгів: ______________       |
|         |(визначаються замовником відповідно до    |
|         |підпункту 8 частини першої статті 1 Закону). |
|         |Забезпечення пропозиції конкурсних торгів   |
|         |надається на другому етапі торгів       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|4. Умови     |Замовник повертає забезпечення пропозиції   |
|повернення чи  |конкурсних торгів учаснику протягом 3     |
|неповернення   |банківських днів з дня настання підстави для |
|забезпечення   |повернення забезпечення пропозиції конкурсних |
|пропозиції    |торгів у разі:                |
|конкурсних торгів|закінчення строку дії             |
|         |забезпечення пропозиції конкурсних торгів,  |
|         |зазначеного у документації конкурсних торгів; |
|         |укладення договору про закупівлю з учасником, |
|         |що став переможцем конкурсних торгів;     |
|         |відкликання пропозиції конкурсних торгів до  |
|         |закінчення строку її подання;         |
|         |закінчення процедури закупівлі        |
|         |у разі неукладення              |
|         |договору про закупівлю з жодним з учасників, |
|         |що подали пропозиції конкурсних торгів.    |
|         |Залежно від виду надання забезпечення     |
|         |пропозиції конкурсних торгів замовник визначає|
|         |способи його повернення учаснику процедури  |
|         |закупівлі.                  |
|         |Забезпечення пропозиції конкурсних      |
|         |торгів не повертається замовником у разі:   |
|         |відкликання пропозиції конкурсних торгів   |
|         |учасником після закінчення строку її подання; |
|         |непідписання учасником, що став переможцем  |
|         |торгів, договору про закупівлю;        |
|         |ненадання переможцем торгів          |
|         |забезпечення виконання            |
|         |договору про закупівлю після акцепту його   |
|         |пропозиції конкурсних торгів, якщо надання  |
|         |такого забезпечення передбачено документацією |
|         |конкурсних торгів.              |
|         |Кошти, що надійшли як забезпечення      |
|         |пропозиції конкурсних торгів (у        |
|         |разі якщо вони не повертаються учаснику),   |
|         |підлягають перерахуванню до відповідного   |
|         |бюджету, а у разі здійснення закупівлі    |
|         |підприємствами, об'єднаннями підприємств не за|
|         |бюджетні кошти - перераховуються на рахунок  |
|         |підприємства, об'єднання підприємств     |
|-----------------+----------------------------------------------|
|5. Строк,    |Пропозиції конкурсних торгів вважаються    |
|протягом якого  |дійсними протягом ____________ днів      |
|пропозиції    |(зазначається замовником, але не менше, ніж 90|
|конкурсних торгів|днів з дати розкриття пропозицій конкурсних  |
|є дійсними    |торгів). До закінчення цього строку замовник |
|         |має право вимагати від учасників продовження |
|         |строку дії пропозицій конкурсних торгів.   |
|         |Учасник має право:              |
|         |відхилити таку вимогу, не втрачаючи      |
|         |при цьому наданого ним забезпечення      |
|         |пропозиції конкурсних торгів;         |
|         |погодитися з вимогою та продовжити      |
|         |строк дії поданої ним             |
|         |пропозиції конкурсних торгів та наданого   |
|         |забезпечення пропозиції конкурсних торгів   |
|-----------------+----------------------------------------------|
|6. Кваліфікаційні|При визначенні кваліфікаційних критеріїв у  |
|критерії до   |документації конкурсних торгів замовник    |
|учасників    |керується переліком кваліфікаційних критеріїв,|
|         |зазначених у статті 16 Закону.        |
|         |Замовником зазначаються кваліфікаційні    |
|         |критерії до учасників відповідно до статті 16 |
|         |Закону, вимоги, встановлені          |
|         |статтею 17 Закону, та інформація про спосіб  |
|         |документального підтвердження відповідності  |
|         |учасників встановленим критеріям та вимогам  |
|         |згідно із законодавством           |
|-----------------+----------------------------------------------|
|7. Інформація про|На першому етапі всім учасникам пропонується |
|необхідні    |подати попередні пропозиції конкурсних торгів |
|технічні, якісні |без зазначення ціни. Документація конкурсних |
|та кількісні   |торгів при цьому може передбачати лише    |
|характеристики  |пропозиції щодо технічних, якісних та інших  |
|предмета     |характеристик предмета закупівлі, умови    |
|закупівлі    |поставки, підтвердження професійної і     |
|         |технічної компетентності учасників та їх   |
|         |відповідності кваліфікаційним критеріям. Строк|
|         |подання учасниками попередніх пропозицій   |
|         |конкурсних торгів становить не менше 30 днів з|
|         |дня опублікування оголошення про проведення  |
|         |двоступеневих торгів у державному офіційному |
|         |друкованому виданні з питань державних    |
|         |закупівель.                  |
|         |Під час здійснення закупівель за       |
|         |скороченою процедурою строк подання учасниками|
|         |попередніх пропозицій конкурсних торгів    |
|         |становить не менше 15 днів з дня опублікування|
|         |оголошення про проведення двоступеневих торгів|
|         |у державному офіційному друкованому виданні з |
|         |питань державних закупівель.         |
|         |На другий етап торгів надаються        |
|         |документи, які підтверджують         |
|         |відповідність пропозиції конкурсних торгів  |
|         |уточненим замовником технічним, якісним,   |
|         |кількісним та іншим вимогам до предмета    |
|         |закупівлі.                  |
|         |Замовником зазначаються вимоги до       |
|         |предмета закупівлі згідно з частиною другою  |
|         |статті 22 Закону               |
|-----------------+----------------------------------------------|
|8. Опис окремої |Замовник може визначати окремі частини    |
|частини (частин) |предмета закупівлі (лоти) із зазначенням вимог|
|предмета     |до них згідно з нормами Закону        |
|закупівлі (лота),|                       |
|щодо якої можуть |                       |
|бути подані   |                       |
|пропозиції    |                       |
|конкурсних торгів|                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|9. Внесення змін |Учасник має право внести зміни або відкликати |
|або відкликання |свою пропозицію конкурсних торгів до     |
|пропозиції    |закінчення строку її подання без втрати свого |
|конкурсних торгів|забезпечення пропозиції конкурсних торгів.  |
|учасником    |Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції|
|         |конкурсних торгів враховуються у разі, коли  |
|         |вони отримані замовником до закінчення строку |
|         |подання пропозицій конкурсних торгів     |
|----------------------------------------------------------------|
|IV. Подання та розкриття попередніх та остаточних пропозицій  |
|конкурсних торгів                        |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Спосіб, місце |Особисто або поштою              |
|та кінцевий строк|                       |
|подання     |                       |
|пропозицій    |                       |
|конкурсних торгів|                       |
|спосіб подання  |                       |
|попередніх та  |                       |
|остаточних    |                       |
|пропозицій    |                       |
|конкурсних торгів|                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|місце подання  |Встановлюється замовником           |
|попередніх    |                       |
|пропозицій    |                       |
|конкурсних торгів|                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|кінцевий строк  |Встановлюється замовником           |
|подання     |                       |
|попередніх    |                       |
|пропозицій    |                       |
|конкурсних торгів|                       |
|(дата, час)   |                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|місце подання  |Встановлюється замовником           |
|остаточних    |                       |
|пропозицій    |                       |
|конкурсних торгів|                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|кінцевий строк  |Встановлюється замовником з урахуванням    |
|подання     |результатів першого етапу двоступеневих торгів|
|остаточних    |(строк подання пропозицій конкурсних торгів на|
|пропозицій    |другому етапі становить не менше 15 днів з дня|
|конкурсних торгів|повідомлення учасника про результати першого |
|(дата, час)   |етапу).                    |
|         |Пропозиції конкурсних торгів, отримані    |
|         |замовником після закінчення строку їх подання,|
|         |не розкриваються і повертаються учасникам, що |
|         |їх подали.                  |
|         |На запит учасника замовник протягом      |
|         |одного робочого дня з дня надходження запиту |
|         |підтверджує надходження пропозиції конкурсних |
|         |торгів із зазначенням дати та часу      |
|-----------------+----------------------------------------------|
|2. Місце, дата та|                       |
|час розкриття  |                       |
|пропозицій    |                       |
|конкурсних торгів|                       |
|місце розкриття |Визначається замовником            |
|попередніх    |                       |
|пропозицій    |                       |
|конкурсних торгів|                       |
|дата та час   |Визначається замовником            |
|розкриття    |                       |
|попередніх    |                       |
|пропозицій    |                       |
|конкурсних торгів|                       |
|місце розкриття |Визначається замовником з           |
|остаточних    |урахуванням результатів першого етапу     |
|пропозицій    |двоступеневих торгів             |
|конкурсних торгів|                       |
|дата та час   |Визначається замовником з           |
|розкриття    |урахуванням результатів першого етапу     |
|остаточних    |двоступеневих торгів.             |
|пропозицій    |До участі у процедурі розкриття        |
|конкурсних торгів|пропозицій конкурсних торгів         |
|         |замовником допускаються всі учасники або їх  |
|         |уповноважені представники. Відсутність    |
|         |учасника або його уповноваженого представника |
|         |під час процедури розкриття пропозицій    |
|         |конкурсних торгів не є підставою для відмови в|
|         |розкритті чи розгляді або для відхилення його |
|         |пропозиції конкурсних торгів.         |
|         |Повноваження представника учасника      |
|         |підтверджується випискою           |
|         |з протоколу засновників, наказом про     |
|         |призначення, довіреністю, дорученням або іншим|
|         |документом, що підтверджує повноваження    |
|         |посадової особи учасника на участь у процедурі|
|         |розкриття пропозицій конкурсних торгів    |
|         |______________ (замовником зазначається    |
|         |відповідний документ).            |
|         |Для підтвердження особи такий представник   |
|         |повинен надати паспорт або          |
|         |___________ (замовник може визначити інший  |
|         |документ, що посвідчує особу уповноваженого  |
|         |представника учасника).            |
|         |Під час розкриття пропозицій конкурсних    |
|         |торгів на першому етапі            |
|         |перевіряється наявність чи відсутність усіх  |
|         |необхідних документів, передбачених      |
|         |документацією конкурсних торгів, а також   |
|         |оголошуються найменування та місцезнаходження |
|         |кожного учасника. Зазначена інформація    |
|         |вноситься до протоколу розкриття пропозицій  |
|         |конкурсних торгів.              |
|         |Протокол розкриття пропозицій конкурсних   |
|         |торгів складається у             |
|         |день розкриття пропозицій конкурсних торгів за|
|         |формою, затвердженою Міністерством економіки |
|         |України.                   |
|         |Протокол розкриття пропозицій         |
|         |конкурсних торгів підписується членами    |
|         |комітету з конкурсних торгів та учасниками,  |
|         |які беруть участь у процедурі розкриття    |
|         |пропозицій конкурсних торгів.         |
|         |Завірена підписом голови комітету з      |
|         |конкурсних торгів та печаткою         |
|         |замовника копія протоколу           |
|         |розкриття пропозицій конкурсних торгів    |
|         |надається будь-якому учаснику на його запит  |
|         |протягом одного робочого дня з дня отримання |
|         |такого запиту.                |
|         |Під час розкриття пропозицій         |
|         |конкурсних торгів на другому етапі      |
|         |перевіряється наявність чи відсутність усіх  |
|         |необхідних документів, передбачених      |
|         |документацією конкурсних торгів, а також   |
|         |оголошуються найменування та місцезнаходження |
|         |кожного учасника, який подав пропозицію    |
|         |конкурсних торгів на другий етап, ціна кожної |
|         |пропозиції конкурсних торгів або частини   |
|         |предмета закупівлі (лота). Зазначена     |
|         |інформація вноситься до протоколу розкриття  |
|         |пропозицій конкурсних торгів.         |
|         |Протокол розкриття пропозицій         |
|         |конкурсних торгів               |
|         |складається у день розкриття пропозицій    |
|         |конкурсних торгів за формою, затвердженою   |
|         |Мінекономіки. Протокол розкриття пропозицій  |
|         |конкурсних торгів підписується членами    |
|         |комітету з конкурсних торгів та учасниками,  |
|         |які беруть участь у процедурі розкриття    |
|         |пропозицій конкурсних торгів.         |
|         |Завірена підписом голови комітету       |
|         |з конкурсних торгів              |
|         |та печаткою замовника копія протоколу     |
|         |розкриття пропозицій конкурсних торгів    |
|         |надається будь-якому учаснику на його запит  |
|         |протягом одного робочого дня з дня отримання |
|         |такого запиту                 |
|----------------------------------------------------------------|
|V. Розгляд попередніх та оцінка остаточних пропозицій конкурсних|
|торгів та визначення переможця                 |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Розгляд    |Замовник під час розгляду попередніх     |
|попередніх    |пропозицій конкурсних торгів має право    |
|пропозицій    |проводити переговори з будь-ким з учасників  |
|конкурсних торгів|для визначення переваг та недоліків у     |
|         |пропозиціях. Замовник під час переговорів не |
|         |має права застосовувати дискримінаційний режим|
|         |до різних учасників. За результатами     |
|         |переговорів складається протокол за підписом |
|         |замовника та учасника, в якому зазначаються  |
|         |відомості про учасника, пропозиції,      |
|         |запропоновані учасником, висновки.      |
|         |Після отримання попередніх пропозицій     |
|         |конкурсних торгів замовник має право     |
|         |внести зміни до документації         |
|         |конкурсних торгів щодо технічних       |
|         |вимог та вимог до якості предмета закупівлі чи|
|         |запропонувати нові характеристики та критерії |
|         |оцінки згідно з цим Законом. Про       |
|         |зміну умов документації конкурсних торгів   |
|         |замовник інформує всіх учасників під час   |
|         |надання їм запрошень до участі у другому етапі|
|         |торгів.                    |
|         |На другому етапі замовник запрошує до     |
|         |участі учасників, попередні пропозиції    |
|         |конкурсних торгів яких не було відхилено на  |
|         |першому етапі та пропозиції яких виявилися  |
|         |прийнятними в цілому, але не менше ніж двох. |
|         |На другому етапі учасники повинні подати   |
|         |остаточні пропозиції конкурсних торгів із   |
|         |зазначенням ціни               |
|-----------------+----------------------------------------------|
|2. Перелік    |Замовник на другому етапі торгів проводить  |
|критеріїв та   |оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не  |
|методика їх   |було відхилено згідно з цим Законом.     |
|оцінки для    |                       |
|визначення    |Замовником визначаються критерії та      |
|найбільш     |методика оцінки відповідно до статті 28    |
|економічно    |Закону.                    |
|вигідної     |Замовник має право після отримання      |
|пропозиції    |попередніх пропозицій конкурсних торгів внести|
|конкурсних торгів|зміни до критеріїв оцінки пропозицій     |
|         |конкурсних торгів чи запропонувати нові на  |
|         |другий етап торгів згідно із Законом.     |
|         |Про зміну умов документації конкурсних торгів |
|         |замовник інформує всіх учасників під час   |
|         |надання їм запрошень до участі у другому етапі|
|         |торгів                    |
|-----------------+----------------------------------------------|
|3. Виправлення  |Замовник має право на виправлення арифметичних|
|арифметичних   |помилок, допущених в результаті арифметичних |
|помилок     |дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних|
|         |торгів під час проведення її оцінки, у    |
|         |порядку, визначеному документацією конкурсних |
|         |торгів, за умови отримання письмової згоди на |
|         |це учасника, який подав пропозицію конкурсних |
|         |торгів.                    |
|         |Замовник зазначає умови та порядок      |
|         |виправлення арифметичних помилок.       |
|         |Якщо учасник не згоден            |
|         |з виправленням арифметичних помилок,     |
|         |його пропозиція конкурсних торгів відхиляється|
|-----------------+----------------------------------------------|
|4. Інформація про|Зазначається замовником            |
|додаткові умови, |                       |
|необхідні для  |                       |
|акцепту     |                       |
|пропозицій    |                       |
|конкурсних торгів|                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|5. Інша     |Замовник у документації конкурсних торгів може|
|інформація    |зазначити іншу необхідну інформацію відповідно|
|         |до законодавства               |
|----------------------------------------------------------------|
|VI. Укладання договору про закупівлю              |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Терміни    |Замовник укладає договір про закупівлю з   |
|укладання    |учасником, пропозицію конкурсних торгів якого |
|договору     |було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів|
|         |з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог |
|         |документації конкурсних торгів та акцептованої|
|         |пропозиції. З метою забезпечення права на   |
|         |оскарження рішень замовника договір про    |
|         |закупівлю не може буди укладеним раніше ніж  |
|         |через 14 днів з дати публікації у державному |
|         |офіційному друкованому виданні з питань    |
|         |державних закупівель повідомлення про акцепт |
|         |пропозиції конкурсних торгів.         |
|         |(Під час здійснення закупівель        |
|         |за скороченою процедурою           |
|         |замовник укладає договір про закупівлю з   |
|         |учасником, пропозицію конкурсних торгів якого |
|         |було акцептовано відповідно до вимог     |
|         |документації конкурсних торгів та акцептованої|
|         |пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять |
|         |днів з дня публікації у державному офіційному |
|         |друкованому виданні з питань державних    |
|         |закупівель повідомлення про акцепт пропозиції |
|         |конкурсних торгів, але не пізніше ніж через  |
|         |14 днів з дня акцепту)            |
|-----------------+----------------------------------------------|
|2. Істотні умови,|Зазначається замовником відповідно до вимог  |
|які обов'язково |статтей 40, 41 Закону             |
|включаються до  |                       |
|договору про   |                       |
|закупівлю    |                       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|3. Дії замовника |У разі письмової відмови переможця торгів   |
|при відмові   |підписати договір про закупівлю відповідно до |
|переможця торгів |вимог документації конкурсних торгів або не  |
|підписати договір|укладення договору про закупівлю з вини    |
|про закупівлю  |учасника у строк, визначений цим Законом,   |
|         |замовник повторно визначає          |
|         |найбільш економічно вигідну пропозицію    |
|         |конкурсних торгів з тих, строк дії      |
|         |яких ще не минув               |
|-----------------+----------------------------------------------|
|4. Забезпечення |У разі якщо замовник вимагає надання     |
|виконання    |забезпечення виконання договору про закупівлю |
|договору про   |переможцем торгів, в документації конкурсних |
|закупівлю    |торгів зазначається наступна інформація:   |
|         |розмір забезпечення виконання договору про  |
|         |закупівлю: ____________ (визначається     |
|         |замовником відповідно до частини другої статті|
|         |26 Закону);                  |
|         |види надання забезпечення           |
|         |виконання договору про закупівлю:       |
|         |_____ (визначаються замовником відповідно до |
|         |підпункту 7 частини першої статті 1 Закону). |
|         |Забезпечення виконання договору вноситься   |
|         |учасником-переможцем не пізніше дати укладення|
|         |договору про закупівлю.            |
|         |Замовник повертає               |
|         |забезпечення виконання договору про закупівлю |
|         |після виконання учасником-переможцем договору,|
|         |а також у разі визнання судом результатів   |
|         |процедури закупівлі або договору про закупівлю|
|         |недійсними у випадках, передбачених частинами |
|         |першою та другою статті 30, частиною третьою |
|         |статті 31 Закону, а також згідно з умовами,  |
|         |зазначеними у договорі, але не пізніше ніж  |
|         |протягом трьох банківських днів з дня настання|
|         |зазначених обставин              |
------------------------------------------------------------------

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного замовлення С.С.Пересунько

Анонсы

Рекомендації НКРЕКП стосовно закупівлі електричної енергії на 2019 рік

Для забезпечення потреб держави або територіальної громади

Роз'яснення Мінекономрозвитку від 23.03.2018 N 3304-04/12631-07

Щодо правонаступництва та новостворених юридичних осіб

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 17.01.2018 N 37/11

Про затвердження Порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, в учасника процедури закупівлі

Закон від 25.12.2015 N 922-VIII

Про публічні закупівлі {Із змінами від 23.11.2018}

Роз'яснення Мінекономрозвитку від 17.01.2018 N 3304-06-1900-06

Щодо учасників нерезидентів

Почему стоит зарегистрироваться

Ищите тендеры и закупки ? Ищите тендеры и закупки ? Получайте новые тендеры на e-mail Зарегистрируйтесь!

Получайте новые тендеры на e-mail.
Рекламируйтесь на портале.
*
Получите полный доступ ко всем тендерам Получите полный доступ ко всем тендерам.*
Консультации по госзакупкам: (044) 581-28-16
Заказчикам:
Консультации по ГОСЗАКУПКАМ.
Проведение процедур закупок.
Переговорная процедура закупки.
Корпоративные закупки.
Аудит торгов перед проверкой.
Поставщикам:
Подготовка предложения.
Банковская гарантия без залога.
Обжалование результатов.
Вопросы по Prozorro.
Электронных торги PROZORRO.

(044) 237-17-23, 230-82-27, 581-28-21

РекламаРеклама

УсловияСоглашение

КонтактыКонтакт